SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 4

PHAÂN TÍCH KYÕ THUAÄT (P1) T?ng quan – ???ng xu h??ng – ???ng trung bình T?ng quan Phân tích k? thu?t là gì ? Phân tích k? thu?t s? d?ng các mô hình toán h?c (?? th?, bi?n ??i mi?n, xác su?t th?ng kê,…) d?a trên d? li?u thu th?p v? th? tr??ng trong quá kh? và hi?n t?i ?? ch? ra tr?ng thái c?a th? tr??ng t?i th?i ?i?m xác ??nh, thông th??ng là nh?n ??nh xu h??ng th? tr??ng ?ang lên, xu?ng hay “d?p d?nh” ho?c nh?n ??nh t??ng quan l?c l??ng gi?a s? t?ng và s? gi?m giá. Phân tích k? thu?t không ?? ý ??n các ch? s? tài chính, tình hình phát tri?n hay các thông tin v? th? tr??ng v? doanh nghi?p mà ch? chú tr?ng vào t?p các d? li?u v? giá c?, kh?i l??ng, … c?a c? phi?u thu th?p ???c t?i các phiên giao d?ch trong quá kh?. Chính vì ch? d?a vào t?p d? li?u ?ã t?n t?i trên th? tr??ng – t?c là các thông tin trong quá kh? - phân tích k? thu?t không ph?i là công c? ?? d? ?oán t??ng lai giá c? c?a c? phi?u. Nh?ng k?t lu?n thu ???c t? các bi?n pháp phân tích k? thu?t ch? th? tr?ng thái c?a th? tr??ng ?ã x?y ra trong quá kh?; th?i ?i?m rút ra k?t lu?n v? tr?ng thái c?a th? tr??ng luôn luôn ?i sau so v?i s? ki?n ?ã x?y ra. Vai trò c?a Phân tích k? thu?t Phân tích k? thu?t ?óng vai trò là công c? tr? giúp Nhà ??u t? v?i ba ch?c n?ng chính: báo ??ng, xác th?c và d? ?oán. V?i vai trò là công c? báo ??ng, phân tích k? thu?t c?nh báo s? xuyên phá các ng??ng an toàn và thi?t l?p nên các ng??ng an toàn m?i hay nói cách khác là thi?t l?p m?c giá m?i th?c s? thay vì dao ??ng quanh m?t m?c giá c?. ??i v?i Nhà ??u t? vi?c nh?n bi?t các d?u hi?u v? s? thay ??i m?c giá càng s?m càng t?t giúp cho h? s?m có hành ??ng mua vào ho?c bán ra k?p th?i. V?i vai trò là công c? xác nh?n, m?i ph??ng pháp phân tích k? thu?t ???c s? d?ng k?t h?p v?i các ph??ng pháp k? thu?t khác ho?c các ph??ng pháp phi k? thu?t ?? xác nh?n v? xu th? c?a giá. Vi?c k?t h?p và b? tr? l?n nhau gi?a các ph??ng pháp k? thu?t khác nhau giúp Nhà ??u t? có ???c k?t lu?n chính xác và t?i ?u h?n. V?i vai trò là công c? d? ?oán, Nhà ??u t? s? d?ng các k?t lu?n c?a phân tích k? thu?t ?? d? ?oán giá c? c?a t??ng lai v?i k? v?ng v? kh? n?ng ?oán t?t h?n. Tuy nhiên nh? trên ?ã nói, b?n ch?t c?a phân tích k? thu?t không ph?i là d? báo t??ng lai mà là ch? th? tr?ng thái th? tr??ng trong quá kh? v?i m?t ?? tr?; do ?ó n?u s? d?ng nh? m?t công c? d? ?oán Nhà ??u t? B?N TIN SCUE S? 1