SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 24

24 - TR??NG PHÁI ??U T? là m?t trong nh?ng ?i?m khác bi?t gi?a Benjamin Graham và Warren Buffett. Benjamin Graham cho r?ng công ty nên chia c? t?c cho nhà ??u t?. ??i v?i ông c? t?c ???c chia t?t h?n c? t?c ???c gi? l?i trong công ty. Trong khi ?ó, Warren Buffett mu?n công ty gi? l?i l?i nhu?n ?? tái ??u t?. Ông cho r?ng, n?u nh? công ty ?ang sinh ra l?i nhu?n t?t - b?ng hay cao m?c lãi su?t mong mu?n – thì công ty ?ó nên gi? l?i nhu?n l?i ?? ti?p t?c tái ??u t?. Khi ?ó công ty s? tr? thành m?t máy in ti?n v?i t?c ?? ngày càng t?ng cao nh? hi?u ?ng tuy?t v?i c?a lãi su?t kép. 8.B?n qu?n lý gi?i, có t?m nhìn, có b? dày thành tích v? qu?n lý kinh doanh, có ??o ??c không ? Warren Buffet ch? ??u t? vào nh?ng công ty ông tin r?ng ban lãnh ??o có n?ng l?c. Th?c t? ? TTCK Vi?t Nam g?n ?ây, s? tung hoành c?a các c? phi?u v?n hóa nh? thua l?, d? làm giá cùng v?i xu h??ng hi?n t?i ?ng d?ng phân tích k? thu?t nhi?u h?n khi?n cho tr??ng phái c? b?n và ??u t? giá tr? không còn h?p th?i v?i nhi?u nhà ??u t?. Tuy nhiên, s? t?ng giá ?n ??nh c?a c? phi?u v?n ch?u r?t nhi?u tác ??ng t? m?t c? b?n và giá tr? c?t lõi c?a công ty ?ó. Vì v?y ph??ng pháp ??u t? giá tr? v?n r?t ?áng ?? các nhà ??u t? nghiên c?u, luy?n t?p ?? có th? ki?m ???c l?i nhu?n lâu dài, ?n ??nh và thành công trên TTCK Vi?t Nam. Nguyê?n V?nh Tài – CTV K36 Ban ?i?u hành SCUE Nhi?m k? XIV B?N TIN SCUE S? 1