SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 23

TR??NG PHÁI ??U T? - 23 ?a?nh gia? l??i nhuâ?n cu?a mô?t doanh nghiê?p trong vo?ng 10 hay 20 n?m n??a. Ba?n không thê? la?m ?iê?u na?y khi không biê?t gi? vê? doanh nghiê?p Ông th???ng bi? phê bi?nh la? luôn ne? tra?nh ca?c công ty công nghê? cao, nhâ?t la? trong th??i ky? bu?ng nô? th??ng ma?i ?iê?n t??. Buffet ?a? gia?i thi?ch nh? sau: “Thâ?t kho? ??a ra nh??ng ?a?nh gia? ?a?ng tin câ?y vê? ti?nh hi?nh kinh tê? kâu da?i cu?a mô?t doanh nghiê?p ??ng du?ng công nghê phâ?t triê?n nh? vu? ba?o. 30 n?m tr???c, chu?ng ta co? da?m d?? ?oa?n ?iê?u gi? se? xa?y ra trong nga?nh công nghiê?p sa?n xuâ?t tivi hay ma?y ti?nh hay không? Tâ?t nhiên la? không” Thâ?m chi? ?a sô? ca?c nha? ?â?u t? va? gia?m ?ô?c ca?c công ty tr??c tiê?p thanh gia va?o nga?nh công nghiê?p na?y cu?ng không liê?u li?nh la?m viê?c ?o?. Thê? thi? ta?i sa?o bây gi?? tôi la?i pha?i suy nghi? xem co? thê? d?? ba?o ????c t??ng lai cu?a câc doanh nghiê?p co? tô?c ?ô? pha?t triê?n nhanh cho?nh nha?y? Tôi chi? quan tâm t??i nh??ng tr???ng h??p ??n gia?n thôi. Ta?i sao la?i pha?i cô? ti?m chiê?c kim n??m lâ?n trong ?a?m co? khô, khi co? mô?t chiê?c ?ang n??m ngay trong m??t ba?n?” Trong th??i ky? bu?ng nô? công nghê?, Buffet vâ?n luôn trung tha?nh v??i hê? thô?ng cu?a mi?nh. N?m 2011, trong mô?t ba?o ca?o th???ng niên g??i ?ê?n ca?c cô? ?ông Berkshire vê? nh??ng tha?nh t??u m??i cu?a công ty, ông ?a? viê?t “Chu?ng ta tuân theo s?? pha?t triê?n cu?a thê? ky? 21 b??ng ca?ch tham gia va?o nh??ng nga?nh công nghiê?p ?ang pha?i ?ô?i m??t v??i ti?nh tra?ng c??t gia?m, nh? ga?ch,tha?m va? s?n. Vi? thê?, quy? vi? ???ng to? ra nôn no?ng ha?y cô? g??ng ???ng ?ê? bi? ki?ch ?ô?ng” Viê?c tâ?p trung va?o nh??ng doanh nghiê?p ma? mi?nh am hiê?u cu?ng quyê?t ?i?nh pha?m vi n?ng l??c cu?a Buffet. Va? chi? câ?n ông co?n ?? trong pha?m vi ?o?, ông co? thê? ?â?u t? v??i m??c ru?i ro tô?i thiê?u 2.Doanh nghiê?p co? triê?n vo?ng kinh tê? không ? Va? nh??ng triê?n vo?ng ?o? co? bê?n v??ng hay không ? Buffet chia doanh nghiê?p ra la?m 2 loa?i la?: (1) nh??ng doanh nghiê?p co? kha? n?ng nh???ng quyê?n kinh doanh va? (2) nh??ng doanh nghiê?p sa?n xuâ?t ha?ng hoa? không co kha? n?ng na?y. Nông nghiê?p la? vi? du ?iê?n hi?nh cu?a 1 doanh nghiê?p sa?n xuâ?t ha?ng hoa?. Nông dân hoa?n toa?n không thê? gây a?nh h???ng t??i gia? ca? cu?a nh??ng sa?n phâ?m do mi?nh la?m ra. Ca?c ha?ng ha?ng không, công ty sa?n xuâ?t the?p va? ma?y ti?nh ca? nhân cu?ng la? nh??ng doanh nhghiê?p co? râ?t i?t, ho??c không co? quyê?n ?i?nh gia?. L??i nhuâ?n cu?a chu?ng luôn dao ?ô?ng lien tu?c va? không thê? d?? ?oa?n tr???c ????c, b? 2%???2??2$?G???????2???2??????2???????2?+E?2??????2???2$??9??2 ??????????????2?????2???????2?????2?)???2%???2???????????2?????????????2??q7?2?????????????2??)????????????2%?????2%?????2??????2?????2??????2????????2$)??2???????????????????2??G?2????2$????2?????2???2%????2?t) ????????????G?2?????2???????????????????2??????2???A?2)??2????2 ??????????????2?????2?????2 ????q????2????2??t???2???2$) ???8?Q%8?M U?O??@??()??2??G?2????2$???2?????????G?2?????2 ??????2??G??2?????2???) ?2 ??????2??????? ???????????2???????????2??G2????2)??2%????2????O?2????2??????2%?? ?????????G??2???????????2?)?2?????2???2?????2%???2%???????t?9?? ????t??5?2?????2????2?+G?2???2???2??????2????2??????2%?????2????2????2????2%??A????)?????E?2???2????2$???2???????2???????2???????A???+G?2????2???2???G?2$????2????2$??2????????2$????2 ???????2?)??2?????2??? ???????????2 ????????2%????????2$???2????A?????E?2???2????2????2????2????2?????2????2%??A???????????2 ??+E?2??? ?????????E?2 ?????2?E?2?????????G?2%????????2????2)??2????2%?????2??????2????2?????2???2???????G?2???q9?? ????t)9???????2????2?????????2???E?2???????????2?????2???????)???2????2 ?E?2 ?????2????2??????2?????2????2???2%?????2%????2??) ???? ????E?2 ?E?2??????2???2???????????2????2%????2???) ?2?????? ???? ????E?2 ???2???2???2????2????????2$?E?2??)??2???G??2??)O?2??????? ???????????2???2????2?????2%?? ???? ?????2$)5?2 ???2 ???????E??2%????2?????2??G?2???? ???????2%??????????2)??2%?????2????????2??2$????2 ??????????2?????????2????2?????2 ?)? ?? ???? ??????2??????????2?????G?2??????????)?2???????G?2?????2???Q????????E?2??2$?5?2 ???????2???2???+G?2???????E?2$???2???2?????2?????2????2???2??? ??????2???2??)??2??????2?????2 ????2??????2?????2%??????2???G?2$? ???? ???)???2????2%????2???2?????2%???2???????????2???2%?? ???? ??????2)??2??2?????2????2 ???(??????????????? ????E??????????????????????)??????????)]????? ????????$????E????????T??????????????????)??????????????????????????????????????????G???????,)??Æ?u??????????????????????????????????????????)????????????????GÆ?????????????G????????????+Q???????????E??G??????????????????????????)????????????????????????????$???????????????????????)???????????????????]?????????????????????)???????????G??????????????????,?????????m??????)???????????????????????????Q????????Æ?u??????????????)???q?????????????t??????????G????????????G??????)????????????????????????q?????????t??? ?????????????)????????????????e?????????(???????G?????????????????????G???????)???????]????? ????????$?G??????????????????????)???????G????????????????? ??????????????????????Q??)????$?G????????????????????????????????????ˆ?????(?S?????D?;??[??E?????????????????S?????D?3???????)?????;?????????????????????????????????G????+GÆ????????????5???????????????? ????ˆ?GÆ?)????????????G??????????????(?S???????????????????????E??G???????????E???????C??)??????e????????????????$???D????]?????G????????????)?????Q???????$?G????????????????????????????????????)???????E?(????????????????????????G?? ?????G??????????)??????Y??????????????????T???????????????????T???((0