SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 22

“GIA? CA? LA? TH?? BA?N PHA?I TRA?, GIA? TRI? LA? TH?? BA?N THU ????C” ?ã quá giàu có và n?i ti?ng nh?ng Buffett luôn mang phong thái c?a m?t con ng??i bình d?, d? g?n. Nhi?u phát bi?u c?a Buffett ?ã tr? thành “kim ch? nam” cho nhi?u nhà ??u t? kh?p th? gi?i. ?ó là nh?ng tri?t lý sâu s?c ???c th? hi?n qua nh?ng ngôn t? bình dân nh? chính con ng??i ông. T r??c h?t, hai nguyên t?c quan tr?ng nh?t ??i v?i Buffett là: “Nguyên t?c s? 1: Không bao gi? ?? m?t ti?n; nguyên t?c s? 2: Không quên nguyên t?c s? 1”. H?n nhi?u nhà ??u t? ?ã thu?c lòng câu nói “Hãy tham lam khi k? khác s? hãi”. Câu này ???c trích t? lá th? g?i c? ?ông c?a Buffett vào n?m 2004. Trong lá th? này, Buffett vi?t: “Các nhà ??u t? nê ???H?8n???n?[???n?H1???8n?[?????X???n???H0?H0??n??0?H?n??H8n?K?????n??H8n?H?n?Hxn?]xn?X?1$p??H0?X?1$xn??8n?ZH1$Zxn??H1$xn??[H?XH???8n???8n?[???8n?[?????[?0?8n?H???n??0??H?H?n???0?X?[H[K???8n?B?[H[H?H?n???0?X??n??0??x?'K?????8n???1$p?? ? ?K???0?H1??n?ZH?n?B?$p????n??H? ?H ? ?Y??]?^p????X??0?1$xn??H1???8n?[??n?[???H?xn??±$xn??H1??^xn??0??1$xn??H??K?0???1$p?±$q?H?H?n?H????[?0?H0???xn??H?^xn???$xn??H1??????H?^xn???n?H0?X??n?H????8n?H[N?8?'?[??xn??H?0????[??xn?B???[???n??H????H?????xn??H1$xn??H1???1$xn??B???H?????n????xn?H?8n?]?H??X??0??[H?XH8n????8n?[???n??1$p??H1?8n????xn??8n????8n?????????Hxn?H8n?B?8n??H?1??8n?????n??xn?[??8n?[??8n???0???8n??H?n?H?n????xn?]Hp?????xn?]?H1$p???xn??Hxn?[?8n?H?1?8n????8n??????8n?ZH?8n?^H?n??H????8n???0??????1?8n?[???n?H??ZH?????X?0???8n?H?xn?[???1?????8n?H[H8n??0???p??H?jK?8n?H?xn???n?[??8n??8n?ZH]p?H0??B????1$p??H8n?ZH8?$?xn?]?xn????j[???xn?[???1??xn???xn??8n?X?1$xn??H??H????8n???????H???xn?X??p?H?n?Hxn??H]p?H8n??????n??Hxn?X?8n??H?xn?[?p??8n??????H1$p?????8n??1$xn?]1$q?8n??????1?1?[??ZB??$??n?]?n?X??n?H?8n?H1$Y[H1$xn??]xn????H???????8n????0???xn?] ?^H?p?8n?H?n????0???]xn?[??n??8n?Hxn?]0??????n??B??xn?ZHxn???1$p?????8n??8n?]?n???8n??????8n?ZH[H?XB??n??[?1$xn?]H????n???n?X??n?ZH?n???xn?ZHxn????8n?H??H?p??H??8n????H1$xn???8n??1$Zxn??B?L??xn?H1$p??K??1???8n?ZH???xn?]?n?[?1$xn?B?n??1$p??K0?8n?H1$X[???p??H?jH???xn?]?? ?0??p??8n????xn???1$xn???8n??8n?±$p???0???????[x?'K???p??(??s X?1$Zs(??Xs H?s(??[???p??(??p??s p?? ]H0?3 H[??0?3 ]???1?1?[??s \1$p?? H1??s"XH?Y??] ?1$0??"Hs X?1$Zs(???Xs H?s(?1$[? K0???s \s(???s X?p??H?p??"[???? ??s ???s ???H?"ZH1$q ?(??H1$p?? Hp??s"XB????s ??K??'0?H?? Hp??"]H?[???p??(??s H^B??0?????'B???? ]H?Y??]?0???p??"]H?? ???? ?[????p??(? 0????s ??0???0??"H1$Xs [??Xs B??0?? ]1?1?s(???s(?1$p?3(??p??(?s(?H^H1?3(±$[?s [?1?1?[??[??]H?s H?s"XH?? K?s H0?? B?????0???0?? Hs X?1$Zs(??Xs H?s(??s"XH?[???p??(?1$[? K??[??Y??] ?Xs H?s(??s"XHp?3(????H?s [?s ?Xs H?s(?p??(?s(?H?s"XH?1?3 ????s"[?1?s(?H?p??(?Xs ?? H?s ?X[??s(?B????1?1?[??ZK??1$[? K0???]p?3 [?s B?p??"]H0??(?? ?(??s ??Hp?? ]1$p??"H?? H8n??n???S???QH?n? B??