SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 21

NGÂN HÀNG - 21 c?u c?p thi?t tái c? c?u h? th?ng NHTM. Tr?ng tâm c?a quá trình tái c? c?u là x? lý m?i quan h? NH - CP - các t?p ?oàn kinh t? l?n (Chaebol). ?? x? lý m?i quan h? này, CP Hàn Qu?c ?ã ti?n hành theo trình t?: Tái c? c?u h? th?ng các NH tr??c: phân lo?i làm c? s? sáp nh?p các NH, thành l?p công ty mua bán n? x?u. Sau ?ó, khuy?n khích các NH ?ã ???c tái c? c?u và lành m?nh hóa tham gia vào quá trình tái c? c?u các Chaebol. ??ng th?i, CP ?ã ph?i chi m?t l??ng v?n không nh? cho quá trình này ?? x? lý các kho?n n? c?a các Chaebol. ??u tháng 3 n?m 1998, ?y ban Giám sát tài chính (FSC) ???c thành l?p. Công vi?c ??u tiên, FSC ?ã xác ??nh ???c 12 trong t?ng s? 24 NH Hàn Qu?c không ?? kh? n?ng t?n t?i, và sau ?ó, yêu c?u 5 NH b? ?ình ch? gi?y phép ngay l?p t?c và 7 NH còn l?i ch? ???c ho?t ??ng trên c? s? có ?i?u ki?n, áp d?ng các tiêu B?N TIN SCUE S? 1 chu?n qu?c t? ?? ?ánh giá tình hình tài chính, n? x?u và phân lo?i NH thành 3 nhóm (l?n, trung bình, nh?) ?? làm c? s? sáp nh?p. Và cu?i cùng, c?ng nh? Malaysia, Hàn Qu?c ?ã thành l?p công ty x? lý n? x?u là KAMCO nh?m mua l?i các kho?n n? x?u c?a các t? ch?c tín d?ng có k? ho?ch sáp nh?p và h?p nh?t. Ch??ng trình tái c? c?u ?ã mang l?i nh?ng hi?u qu? l?n cho toàn h? th?ng NHTM c?a Hàn Qu?c. Tính ??n ngày 02 tháng 3 n?m 1999, có 72 công ty, NH ???c tái c? c?u. Các NH sau khi ???c tái c? c?u ???c lo?i b? n? x?u, b?m v?n m?i, ho?t ??ng ngày càng hi?u qu? h?n. Hi?u qu? qu?n tr? c?a toàn h? th?ng c?ng ???c t?ng lên ?áng k?. Còn ti?p ... T?ng M? Nhung - B?H K35