SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 20

20 - NGÂN HÀNG d?ng t?ng tr??ng quá nóng (t? 88,2% n?m 1987 lên 152% n?m 1997) t?p trung ch? y?u vào cho vay các kênh l?i nhu?n cao nh?ng nhi?u r?i ro nh? b?t ??ng s?n, ch?ng khoán, ??ng th?i vi?c các công ty tài chính cho vay tiêu dùng v?i lãi su?t c? ??nh ?ã khi?n t? l? n? x?u ? n??c này t?ng h?n g?p ?ôi vào n?m 1998 t??ng ???ng 8,5%. ?i?u này ?ã ??t h? th?ng tài chính Malaysia r?i vào v? th? r?i ro khi n?n kinh t? n??c này b??c vào chu k? ?i xu?ng ??ng th?i ph?i ch?u tác ??ng t? s? s?p ?? c?a th? tr??ng b?t ??ng s?n và th? tr??ng ch?ng khoán khi kh?ng ho?ng tài chính Châu Á di?n ra vào n?m 1997. ?? c?u gi?i n?n kinh t?, k? ho?ch t?ng th? phát tri?n khu v?c tài chính Malaysia ???c ban hành vào tháng 3/2001 trong giai ?o?n 10 n?m 2001 – 2010, t?p trung vào các y?u t?: hi?u qu?, hi?u l?c, ?n ??nh, qu?n lý an toàn và xây d?ng c? s? h? t?ng c?a khu v?c tài chính Malaysia . Quá trình tái c? c?u t?p trung vào gi?i quy?t 4 v?n ?? ch? y?u, ?ó là: x? lý n? x?u; t?ng c??ng các quy ??nh th?n tr?ng và ra ??i các chu?n m?c và thông l? qu?n tr? r?i ro; c?i thi?n hi?u qu? ho?t ??ng c?a các NH thông qua nâng cao ch?t l??ng c?a H?QT và ban ?i?u hành; c?ng c? l?i th? c?nh tranh thông qua sáp nh?p các t? ch?c tài chính, thúc ??y các t? ch?c tài chính n?i ??a t?p trung phát tri?n lành m?nh và gi?i quy?t các y?u kém, ??ng th?i, thúc ??y s? tham gia c?a các ??i tác chi?n l??c. Quá trình sáp nh?p gi?a các NH b?t ??u t? n?m 2000. T?i th?i ?i?m ?ó, h? th?ng NH bao g?m 31 NH th??ng m?i, trong ?ó, 14 NH hoàn toàn thu?c s? h?u n??c ngoài, 19 công ty tài chính, 12 NH ??u t? và 7 trung tâm chi?t kh?u. ??n n?m 2009, h? th?ng NH n?i ??a ch? còn 9 t?p ?oàn NH th??ng m?i l?n, v?i n?ng l?c tài chính hùng m?nh và ph?m vi ho?t ??ng toàn c?u; không còn công ty tài chính, do ???c sáp nh?p vào các t?p ?oàn NH; 11 NH H?i giáo và 15 NH ??u t?; không còn trung tâm chi?t kh?u, do ???c sáp nh?p vào các NH ??u t?; 25 công ty b?o hi?m, cùng v?i 5 NH n??c ngoài ???c c?p phép, gi? vai trò ch? ??o trên th? tr??ng n?i ??a và có t?m ho?t ??ng r?ng trên th? tr??ng khu v?c và th? gi?i. ??i v?i v?n ?? n? x?u nghiêm tr?ng hi?n th?i, Malaysia th?c hi?n các chính sách c?i thi?n phân b? tín d?ng, t?ng c??ng các quy ??nh th?n tr?ng, tái x? lý n? x?u thông qua vi?c thành l?p công ty mua bán n? Danaharta ???c thành l?p vào tháng 6 n?m 1998. M?c ?ích chính c?a Danaharta là mua l?i các kho?n n? x?u c?a không ch? các NH mà c? các ??nh ch? tài chính v?i m?c giá h?p lý và t?i ?a hóa giá tr? có th? ph?c h?i c?a các kho?n n?, giúp các t? ch?c tài chính này thoát kh?i gánh n?ng n? n?n. Vi?c mua bán n? ???c th?c hi?n trong vòng 6 tháng, nhanh h?n c? m?c tiêu ?? ra trong k? ho?ch t?ng th? là 1 n?m. Các t? ch?c tài chính ch?p nh?n l? khi bán n? cho AMC v?i m?c chi?t kh?u bình quân là 57% kho?n n? g?c, ??ng ngh?a v?i vi?c các NH bu?c ph?i ch?p nh?n m?t h?n n?a giá tr? các kho?n n? ban ??u c?a mình. Danaharta ?ã b?m ra 23,1 t? RM, t??ng ???ng 31,8% n? x?u trong h? th?ng NH. Sau khi th?c hi?n xong giao d?ch mua bán n?, Danaharta ti?n hành qu?n lý tài s?n. ?ây là giai ?o??