SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 2

2 - N?I DUNG B?N TIN ?N PH?M C?A CLB SCUE S? 1, Tháng 5, N?m 2013 ??i di?n CLB Nguy?n Th? Thu H?ng Biên t?p n?i dung Nguy?n Ng?c Th?nh K? thu?t trình bày Võ Minh Th?ng Trang bìa Võ Minh Th?ng C?ng tác n?i dung T?ng M? Nhung Võ Minh Th?ng Nguy?n V?n Sùng Tr?n B?o Thùy ?ào Danh Long Hà ?? Tr?ng Phê Phan Th? Kim Anh Nguy?n Th? Thu H??ng Ph?m Th? Th?o Nguy?n V?nh Tài Tr?n Lê Minh Quân Nguy?n Th? Ng?c Anh Hu?nh Ng?c Hoàng H?o Võ Ng?c Khang Hà Xuân B?o Lê Ti?n H?u Nguy?n Hòa Hi?p Lê Th? Ng?c Tú Ph?m Th? Ng?c Mai Nguy?n Th? Lê Thi?u ?? Phát Tài Tr?n Th? Ng?c Tâm Tr?n D??ng T??ng Nguy?n V?n Chính Lê Ng?c Thành Nguy?n Lâm H?ng Phúc Tr?nh Minh Thi?n Nguy?n Qu?c Khang Hu?nh Cao Thúy H?ng Lê Trà Tân CLB Ch?ng khoán SCUE Email: scue@scue.vn Web: www.scue.vn Facebook: facebook.com/clbscue B?N TIN SCUE S? 1