SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 19

NGÂN HÀNG - 19 BÀI H?C KINH NGHI?M T? QUÁ TRÌNH TÁI C? C?U H? TH?NG NGÂN HÀNG TH??NG M?I C?A CÁC N??C TRÊN TH? GI?I K h?ng ho?ng kinh t? toàn c?u trên th? gi?i trong nh?ng n?m g?n ?ây, ??c bi?t là kh?ng ho?ng kinh t? n?m 2008, ?ã làm cho c?nh tranh trên ph?m vi toàn c?u ngày càng tr? nên gay g?t, ?òi h?i các n??c, không phân bi?t trình ?? phát tri?n, ph?i tính toán l?i chi?n l??c c?nh tranh trong b?i c?nh m?i. Nhi?u n??c ?ã ti?n hành tái c? c?u toàn b? n?n kinh t? sau các cu?c kh?ng ho?ng nh?m phân b? ngu?n v?n m?t cách hi?u qu? h?n. Không n?m ngoài xu th? chung, Vi?t Nam c?ng ?ang th?c hi?n ?? án tái c? c?u t?ng th? n?n kinh t? trong ?ó tái c? c?u các t? ch?c tín d?ng chi?m v? trí quan tr?ng mà h? th?ng ngân hàng (NH) là huy?t m?ch, làm bàn ??p khôi ph?c n?n kinh t?. ?ây là l?n th? hai Vi?t Nam ti?n hành tái c? c?u sau ??t tái c? c?u ??u tiên n?m 2007. Song, cho ??n nay, h? th?ng NHTM l?i ti?p t?c b?c l? nh?ng y?u kém nghiêm tr?ng v? thanh kho?n và n? x?u, ??t ra v?n ?? cho chúng ta v? m?t s? nhìn nh?n m?i trong cách th?c ti?n hành c?a mình. Chính vì v?y, mà bài h?c kinh nghi?m mà các n??c ?ã tái c? c?u thành công trên th? gi?i ch?a bao gi? h?t giá tr? tham kh?o ??i v?i Vi?t Nam. Trong ph?m vi bài vi?t này, chúng tôi s? trình bày nh?ng bài h?c kinh nghi?m cho Vi?t Nam t? ch??ng trình tái c? c?u ?ã th?c hi?n thành công c?a m?t s? n??c t?i châu Á, châu Âu và châu M? La Tinh. Tái c? c?u t?i khu v?c châu Á ?i?m qua các n??c ?ã tái c? c?u ? châu Á, h?u h?t nguyên nhân tái c? c?u là do h?u qu? c?a cu?c kh?ng ho?ng ti?n t? n?m 1997 làm suy ki?t n?n kinh t?, trong ?ó, tiêu bi?u cho nh?ng n??c ?ã th?c hi?n thành công là Thái Lan, Hàn Qu?c và Malaysia. Kh?ng ho?ng tài chính châu Á n?m 1997 ?ã khi?n h? th?ng ngân hàng c?a Thái Lan chao ??o nghiêm tr?ng. Toàn h? th?ng có ch?t l??ng tín d?ng r?t th?p, n? x?u t?ng cao chi?m 7,2% t?ng d? n? vào cu?i n?m 1995 và t?ng lên 11,6% vào tháng 5/1997, ngân hàng thi?u v?n tr?m tr?ng, thanh kho?n khó kh?n, cu?i tháng 6/1997, t?t c? các ngân hàng t?i Thái Lan ??u có h? s? an toàn v?n (CAR) th?p h?n 8,5%, bong bóng B?N TIN SCUE S? 1 b?t ??ng s?n v?, các ngân hàng ph?i ??i m?t v?i s? suy gi?m nghiêm tr?ng c?a giá tr? tài s?n ??m b?o... T?t c? làm nên áp l?c l?n b?t bu?c ph?i tái c? c?u kh?c nghi?t ?? v??t qua kh?ng ho?ng. Vào tháng 10/1997, chính quy?n Thái Lan ?ã công b? chi?n l??c ??i phó v?i kh?ng ho?ng trong l?nh v?c ngân hàng, bao g?m các gi?i pháp sau: ??u tiên, chính ph? (CP) yêu c?u t?t c? các NH ph?i ?i?u ch?nh v?n ch? s? h?u ?? ghi nh?n ??y ?? các kho?n l? th?c t? ?ã x?y ra nh?m ?áp ?ng nh?ng quy ??nh ch?t ch? h?n v? phân lo?i n? và trích l?p d? phòng r?i ro do 9!Q\????m???????????)Q????????????9 ??????G????????????????????????????????)??E??????9!Q\??C??E????m??????9 ????????? ?? ?????E??) @???????????????????? ??????????????????E???????G???)????????9 ????????????????????????????????G??????)???????????????Æ?m??)Q???????Q????1???????????????m??ˆ?e???????m????????|)?????????????????G????????Æ?m???????????9 ????????)ˆ???????????????m???????????????????Y????9????????)???u?????????? ?????m??????????????????T?G????Æ?m???????)????????u???????G????????????????????|?????????E??????)???????????????????????T?G?????????Æ?m????????????$?????)????????????????T?G?????????Æ?m??)[??m???????????????????????????????????????????????)????Q????1?????????????t?ˆ????????????#??????E???9 )????Q????1???G??GÆ????????????????m???9!Q4?G??)???????????????????????????????????????,?G??????????)??????????????9 ?GÆ?????????????????9 ???????+G???G??? ???GÆ??G????D???E??????G??-????????????)???????????????????? ?????E????????????????G?G?? +G????GÆ?????????????????????????????????????????????)?????????????????E??????????? ???????????9!Q4)???E??????????G?GÆ?????T???????????m????????\??ˆ??)????????9 ?G????????????Æ?m???????????????e???D?9!Q5 @???????Æ?m????????????|??????????????????G????????Æ?m?)??????G???Æ???????????? @?G????????????G??????????)???????????? ??G??U??????GÆ????????????????????)-??????m??Q????1???????????????????m??????G????????)????????????????|?5?????????????????????????????????)?????????????????$?G??-??????? @???????????????????????)??????????????G??-????????????????ˆ?5????????????????????((0