SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 18

18 - GÓC H?C T?P KINH NGHI?M H?C T?P H?C K? II CHO K38 1.Xác su?t th?ng kê ???c xem là môn “khó nu?t” nh?t k? 2. Nh?ng mà yên tâm, có h?c thì s? ?n. Th?i gian không còn nhi?u, nên cách hi?u qu? nh?t (mà ch? ?ã th?) là t?p trung h?c ? t?p ?? ngoài H?nh, L?c. Quan tr?ng là làm nh?ng ph?i hi?u vì sao, ch? không ph?i làm theo m?u. Nh?ng d?ng bài t?p trong ?ó sát ?? thi h?n là trong sách bài t?p, còn giáo trình thì ch? y?u trình bày nh?ng v?n ?? ??n gi?n. ??c bi?t, các em c?n ??c sách 1 l?n. Không c?n thu?c lòng, ch? c?n hi?u, ??c 1 l?n không hi?u thì ??c 2, 3 l?n nhé. 2.Kinh t? vi mô V?i môn này, các em c?n s? d?ng giáo trình, sách bài t?p, t?p ??. ??c h?t sách và làm tr?c nghi?m theo t?ng ch??ng. M?t cách hi?u qu? mà ch? ?ã làm, ?ó là tóm t?t n 8n??????n?[??0??H?n??H8n????1?1?[???H?xn?^K1?H0?B??8n???1$Zxn??H?8n???8n?? ??1$xn?HH?n?????xn??Hp? K???? H?1?1?[??0?0?H??H8n?\?n?????xn??H?]H??X? ??xn??H?H?n??]xn????Z?H??H8n?ZH?8n??????H?ZH?n?????0????]H??H8n??H?n?[??n???8n??H?? ???]H?H8n??8n?]?n????X??1?1?[??8n?^H8n?\1$xn?H?H0?K?0?B??????xn?]H0?????]Y[?^Kxn???xn??H8n?ZH?X[?1$xn??p???^H??1*H?8n??????H?0??1?[?????1?1?8n???8n???0?HZ[????^H??1*H?n??H?8n???]H?H1$ZHK1$p??0?8?'8n??H?H8n??B?$p??p???0?\??H1$xn??H1$xn???'K???X????H8n??H???1$xn?HB??8n??xn??H?n?[H8n??8n??8n??H???xn????8n?H????p?[????0????xn?]K????8n???^p?8n?ZH[H??8?'?n??B?1?8n?[???'H???xn?[?8n?\?n??Hp??xn?]?0?? ??1$xn?Hxn??p? ??? ??8n?????^p?0?H??H?n???n??H?8n????1*XHX\??S[?[???$8n?Hxn??p?????H??\0?X[??8n?]?xn?]H0?Hxn??H???0??H???n?H?n???s H1$p???8n???0?H???1$xn?H1$q?B??K???K?[?? ???p????H1$xn????xn?? ??8n?????X?[H?j[????H1$xn???n?B?p????H?n??K???8n?[??p???H1$xn?H?n?]]p?ZK????]H ?8n?X??n??8n?X?[?? ??8n??1$p??????H1$q?8n????[???xn??B????n??]xn???n?]8n?[??1$0??0? 8n?X????X\??]XY\??????X???H8n?\ ??H??X???8n?X?8n???n?[???]Hxn??H[?]????X?xn??B????H1$xn??0?H8n???xn????8n?H8n?? ?8n???8n??0???n??? ? ?xn??H??1$p??0?JK??H?p?[?????1$xn?X?8n??8n?]?n???0?K?1$8n?X?1$ZH1$xn?X?8n?ZK1$xn?????8n?????????H?n?????xn??H?n??H??8n?[??p?? ??8n?H?8n?[?1$p??8n??xn?]xn???????X?0?H xn???0?B??8n???8n???XH?j[???????1*XH1?1?[??8n?JK??p????0????????X????????H8n?X?xn?X??n????X?[H1$xn?X±$xn??]Y[?xn?? ?]H??H?0?????1$p?\0?[?0??xn??p??1$p?±$xn?X?]XH??ZH?0?K???8n??8n?H1$Zxn?[?8n???^H??1*H???±$q?[??xn??????8n?] ??1?8n?[?????8n?ZHH?8n?H?H?8n???8n?±$q?[??xn????8n????K?8n?H1$q?8n?????H ?8n???n??H ?8n????n?????xn??H??1$Zxn?[?8n???p??8n???n?????xn??K8n?ZH[B??8n????H8n????K?8n?H1$xn?????H1$q?8n????8n???????[??????^B???1$p??H0??8n????[???xn??H?n?H8n?X?Hp??8n?H8n?\1$q?8n????]H H?n??8n?X?8n?\ ??0?????X?[H???xn?]??n??H0???????0?K??H1?1?[??8?$???????n???S???QH?n? B??