SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 17

K GÓC H?C T?P - 17 inh nghiê?m ôn thi cho K37 va? K38 Góc SCUE Môn h?c ?? Nguyên lý k? toán - Tr?c nghi?m - T? lu?n Marketing - Tr??c nghi?m - T? lu?n Lu?t - Tr?c nghi?m - T? lu?n Kinh t? l??ng - T? lu?n N?i dung h?c Bí quy?t Tr?c nghi?m : Ch? y?u trong sách giáo trình. Ly? thuy?t r?t nhi?u nhé t?p trung ? các ch??ng sau nh? ph?n Ghi s?, S? cái, TK ??n… ?? ý các cách phân lo?i s? hay TK ? m?i bài nha. Chú ý các tài kho?n l??ng tính vì trong bài t? lu?n c?a K36 có m?o ? nh?ng ch? ?ó. T? Lu?n : 1 bài t?p dang t?ng h?p. ??c s? trong sách. H?c thu?c 4P (t? lu?n) tìm vài ví d? nha ?? minh ho? tr??c nha. Tr?c nghi?m : H?c h?t vì ra?i ??u t? ??u ??n cu?i ??. K36 có 60 câu m?i câu 0.1 ?i?m Chú ý h?c ghi s?. N?m ngoái nhi?u sinh viên b? gãy ch? này vì ch? quan. H?c k? slide cô B?U CHÂU. Tr?c nghi?m ch? y?u trong silde n?m ( có các ví d? c?a cô, nên h?c th?t k?) C?n n?m rõ c?u trúc c?a 2 quy?n giáo trình và V?n b?n lu?t. Ra H?nh nha, ?? không gi?ng gì c? nh?ng làm ?? ?? d? nh? ki?n th?c h?n. T? lu?n : H?c m?y ph?n chính nh? Cty TNHH, Cty CP… là ?? ?i?m. Ch? c?n ??c ???c k?t qu? C? g?ng t?p ??c k?t qu? eview và ph?i Eview thôi nha m?y ??a. thu?c m?y ki?m ??nh White, Reset… ?? d? nh?ng ph?i làm c?n th?n nha. 1 câu chuy?n ??i ??n v? 1 câu nêu ý ngh?a c?a h? s? trong mô hình lin-lin, log-lin… Ch? th?y ? H?nh có ?? K36 ?ó m?y ??a, ?êm v? là làm nhé.(ch? ki?m tra r?i ?úng ?? K36) KTQT - Tr?c nghi?m B?N TIN SCUE S? 1 ??c sách ít nh?t 2 l?n. N?m k? n?i dung chính. Mua ?? K35 v? r?i chi?n. Tìm hi?u m?t s? thông tin v? Kinh t? qu?c t? g?n ?ây có khi trúng t? ???c 2,3 câu. Ph?i hi?u rõ b?n ch?t. Ch? c?n nh? v?y là các em s? ???c ?i?m t?t. Vì c? c?u ?? có m?t s? bài t?p không h? gi?ng sách d? làm b?i r?i nh?ng n?u hi?u rõ ???c b?n ch?t thì s? th?y không khó