SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 16

16 - NGHIÊN C?U KHOA H?C 4. Trình t?: Là mô t? chi ti?t, t?ng b??c v? cách b?n th?c hi?n th? nghi?m. Hãy mô t? rõ ràng cách mà b?n kh?ng ch? các bi?n s? c?ng nh? t?ng b??c làm th? nào b?n l?y ???c k?t qu? cu?i cùng thông qua ?o l??ng ?? ch?ng minh hay bác b? gi? thuy?t c?a mình. Các ti?n trình mà b?n th?c hi?n nên ???c ?úc k?t theo m?t ph??ng pháp mà theo ?ó m?t ng??i khác d? dàng nên có th? th?c hi?n l?i. Hình ?nh mô t? các thao tác ???c hi?n rõ trên b?ng hi?n th? c?a b?n. k?t t? su?t quá trình lâu dài, phát tri?n không ng?ng c?a nên khoa h?c nhân lo?i. ?? t?o nên l??ng ki?n th?c kh?ng l? nh? hi?n nay, các nhà nghiên c?u ?ã không ng?ng tìm tòi và phát hi?n ra nh?ng h?c thuy?t m?i mang ý ngh?a to l?n v? t?t c? các l?nh v?c trong cu?c s?ng. Nh?ng h?c thuy?t mà ??n nay l?i tr? thành nên t?ng cho nh?ng h?c thuy?t sau ra ??i. Không ch? v?y, cu?c s?ng quanh ta r?t thú v?, có nh?ng khám phá khoa h?c l?i ??n m?t cách tình c?, các nhà khoa h?c ?ôi khi ch? vô tình ??t câu h?i ngoài l?, nh?ng k?t qu? nh?n ???c l?i mang tính khoa h?c 5. T?m quan sát, d? li?u, K?t qu?: và ?óng góp r?t l?n cho s? phát tri?n cho n?n tri th?c Các k?t qu? th??ng là d??i hình th?c m?t tuyên b? nhân lo?i. Bi?t ?âu, m?t ngày nào ?ó nh?ng b?n ??c ?? gi?i thích ho?c di?n gi?i d? li?u. K?t qu? thu ???c chúng ta trong t??ng lai s? th?c hi?n ???c nh?ng ? d?ng d? li?u thô, ?? th?, k?t lu?n rút ra t? nh?ng d? khám phá l?ch s?. Hãy th? nghi?m b?n thân và g?t hái li?u b?n có. Hình ?nh c?ng có th? ???c s? d?ng ? ?ây. thành công. Ví d?: "Ki?m tra cây 3 cho th?y s? khác bi?t nh? trong Kim Anh - CTV K36 t?c ?? t?ng tr??ng so v?i thông th??ng". Tham Kh?o: http://www.humg.edu.vn/cntt/ research...-khoa-hoc.html 6. K?t lu?n: K?t lu?n là m?t b?n tóm t?t các nghiên c?u và các k?t qu? c?a th? nghi?m. ?ây là n?i b?n tr? l?i các v?n ?? c?a b?n hay câu h?i nghiên c?u. B?n ??a ra m?t tuyên b? cho dù d? li?u c?a b?n có h? tr? gi? thuy?t c?a b?n hay không. B?n ph?i có ?? d? li?u ?? ch?ng minh m?t ph?n ho?c ph?n bác toàn b? gi? thuy?t c?a mình. Trong tr??ng h?p này, b?n có th? gi?i thích t?i sao có các k?t qu? khác nhau.Các ph??ng pháp khoa h?c không ph?i là ?úc b?ng bê tông mà nó là m?t h? th?ng, minh b?ch và khá d? ?? h?c h?i và s? d?ng mà không nhà khoa h?c nào có th? s? d?ng nó cho l?i ích riêng c?a h?. Nh?ng khái ni?m trên là nh?ng thông tin ???c ?úc B?N TIN SCUE S? 1