SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 15

NGHIÊN C?U KHOA H?C - 15 D? án: ???c th?c hi?n nh?m vào m?c ?ích ?ng d?ng, có xác ??nh c? th? hi?u qu? v? kinh t? và xã h?i. D? án có tính ?ng d?ng cao, có ràng bu?c th?i gian và ngu?n l?c. ?? án: là lo?i v?n ki?n, ???c xây d?ng ?? trình c?p qu?n lý cao h?n, ho?c g?i cho m?t c? quan tài tr? ?? xin th?c hi?n m?t công vi?c nào ?ó nh?: thành l?p m?t t? ch?c; tài tr? cho m?t ho?t ??ng xã h?i, ... Sau khi ?? án ???c phê chu?n, s? hình thành nh?ng d? án, ch??ng trình, ?? tài theo yêu c?u c?a ?? án. Ch??ng trình: là m?t nhóm ?? tài ho?c d? án ???c t?p h?p theo m?t m?c ?ích xác ??nh. Gi?a chúng có tính ??c l?p t??ng ??i cao. Ti?n ?? th?c hi?n ?? tài, d? án trong ch??ng trình không nh?t thi?t ph?i gi?ng nhau, nh?ng n?i dung c?a ch??ng trình thì ph?i ??ng b?. M?c ?ích c?a ?? tài: ?? tìm ???c chính sách ti?n t? phù h?p cho th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam. Các khái ni?m trong ?? tài NCKH: M?c tiêu c?a ?? tài: Khi vi?t ?? c??ng nghiên c?u, m?t ?i?u r?t quan • Xác ??nh ???c m?c ?nh h??ng c?a lãi su?t ??n tr?ng là làm sao th? hi?n ???c ??i t??ng, ph?m vi ??u t? ch?ng khoán trên th? tr??ng Vi?t Nam. nghiên c?u và m?c tiêu, m?c ?ích nghiên c?u mà th? • Tìm ra ???c m?c lãi su?t t?i ?u cho th? tr??ng hi?n m?t trình t? khoa h?c, d? hi?u và tính logic. Vì ch?ng khoán Vi?t Nam phát tri?n. v?y, vi?c hi?u ???c các khái ni?m này là ?i?u c?n thi?t. ??i t??ng nghiên c?u: là b?n ch?t c?a s? v?t hay hi?n Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c: t??ng c?n xem xét và làm rõ trong nhi?m v? nghiên Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c nói chung là m?t c?u. trình t? g?m nh?ng b??c c?n b?n sau: Ph?m vi nghiên c?u: ??i t??ng nghiên c?u ???c 1. ??t v?n ??, m?c ?ích, ho?c câu h?i nghiên c?u: kh?o sát trong trong ph?m vi nh?t ??nh v? m?t th?i ??t v?n ?? hay câu h?i nghiên c?u là ph?n quan tr?ng gian, không gian và lãnh v?c nghiên c?u. nh?t c?a ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c. M?i m?t M?c ?ích: là h??ng ??n m?t ?i?u gì hay m?t công vi?c ph?n d? án c?a b?n ???c th?c hi?n ?? tr? l?i câu h?i nào ?ó trong nghiên c?u mà ng??i nghiên c?u mong này. Các câu h?i nghiên c?u ?ôi khi ???c hình thành mu?n ?? hoàn thành, nh?ng th??ng thì m?c ?ích khó nh? là m?t tuyên b? và ???c g?i là “v?n ??” ho?c “Báo có th? ?o l??ng hay ??nh l??ng. Nói cách khác, m?c cáo v?n ??.” m?c tiêu hay nh?ng ý t??ng mà b?n ?ang ?ích là s? s?p ??t công vi?c hay ?i?u gì ?ó ???c ??a c? g?ng ?? ki?m ch?ng là gì? câu h?i khoa h?c mà b?n ra trong nghiên c?u. M?c ?ích tr? l?i câu h?i “nh?m ?ang c? g?ng tr? l?i là gì? vào vi?c gì?”, ho?c “?? ph?c v? cho ?i?u gì?” và mang ý ngh?a th?c ti?n c?a nghiên c?u, nh?m ??n ??i t??ng 2. Nh?ng gi? ??nh: ph?c v? s?n xu?t, nghiên c?u. Gi? ??nh là m?t d?ng d? báo, ???c hình thành nh? M?c tiêu: là th?c hi?n ?i?u gì ho?c ho?t ??ng nào m?t tuyên b? mà b?n ?? ngh? ?? d?n t?i câu tr? l?i ?ó c? th?, rõ ràng mà ng??i nghiên c?u s? hoàn thành cho câu h?i nghiên c?u. Gi?i thích m?t cách thuy?t theo k? ho?ch ?ã ??t ra trong nghiên c?u. M?c tiêu ph?c các d? án mà b?n s? d?ng ?? ch?ng minh cho có th? ?o l??ng hay ??nh l??ng ???c. Nói cách khác, m?c ?ích c?a mình. B?n nên c? g?ng trình bày k? v? m?c tiêu là n?n t?ng ho?t ??ng c?a ?? tài và làm c? s? các k?t lu?n có ???c thông qua ?o l??ng. Không ph?i cho vi?c ?ánh giá k? ho?ch nghiên c?u ?ã ??a ra, và lúc nào k?t lu?n c?a b?n c?ng phù h?p v?i gi? thuy?t là ?i?u mà k?t qu? ph?i ??t ???c. M?c tiêu tr? l?i câu c?a b?n. h?i “làm cái gì?”. Thí d?: phân bi?t gi?a m?c ?ích và m?c tiêu c?a ?? 3. Danh m?c tài li?u: tài sau ?ây. Danh sách t?t c? các v?t t? thi?t b? ???c s? d?ng trong ?? tài: “?nh h??ng c?a lãi su?t ??n ??u t? ch?ng nghiên c?u ho?c th? nghi?m. Danh sách các tài li?u khoán trên th? tr??ng Vi?t Nam”. c?a b?n ph?i bao g?m các trình t? c?a t?t c? thao tác. B?N TIN SCUE S? 1