SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 14

14 - NGHIÊN C?U KHOA H?C Chuyên m?c Nghiên c?u khoa h?c s? là n?i giúp cho b?n ??c có n?n ki?n th?c liên quan ??n ch? ?? này t? c?n b?n ??n chuyên sâu. ? nh?ng bài vi?t ??u tiên, s? cung c?p nh?ng khía c?nh c?n b?n ?? các b?n ???c ti?p c?n t? các khái ni?m chung nh?t sau ?ó s? d?n d?n m? v? chi?u r?ng l?n chi?u sâu. ?ây h?a h?n s? là b??c kh?i ??u, kh?i ngu?n cho nh?ng b?n có ?am mê c?ng nh? mong mu?n th?c hi?n nh?ng công trình nghiên c?u khi còn ng?i trong gh? nhà tr??ng. Nghiên c?u khoa h?c và các khái ni?m c? b?n ? ?ng tr??c xu h??ng”??y m?nh nghiên c?u khoa h?c” hi?n nay c?a h?u h?t các tr??ng ??i h?c, trong ?ó có tr??ng ?H Kinh T? Tp. H? Chí Minh c?a chúng ta, là m?t sinh viên c?a tr??ng ?t h?n khái ni?m khoa h?c và nghiên c?u khoa h?c ?ã tr? thành nh?ng ki?n th?c h?t s?c c?n thi?t. ??c bi?t h?n n?a, chúng ta hi?n ?ang sinh ho?t trong CLB h?c thu?t hàng ??u_CLB Ch?ng Khoán SCUE thì nh?ng khái ni?m này s? là nh?ng trang b? không th? thi?u trong quá trình m? mang ki?n th?c. Bài vi?t k? này s? giúp b?n ??c t?o m?t n?n ki?n th?c c?n b?n và chung nh?t v? khái ni?m khoa h?c, nghiên c?u khoa h?c c?ng nh? bi?t thêm v? các khái ni?m c? b?n liên quan. Tri th?c khoa h?c: là nh?ng ki?n th?c ???c tích l?y m?t cách có h? th?ng nh? ho?t ??ng NCKH, các h?at ??ng này có m?c tiêu xác ??nh và s? d?ng ph??ng pháp khoa h?c. Tri th?c khoa h?c d?a trên k?t qu? quan sát, thu th?p ???c qua nh?ng thí nghi?m và qua các s? ki?n x?y ra ng?u nhiên trong ho?t ??ng xã h?i, trong t? nhiên. Tri th?c khoa h?c ???c t? ch?c trong khuôn kh? các ngành và b? môn khoa h?c (discipline) nh?: tri?t h?c, s? h?c, kinh t? h?c, toán h?c, sinh h?c… Nghiên c?u khoa h?c Là quá trình nghiên c?u nh?m khám phá ra nh?ng ki?n th?c m?i, h?c thuy?t m?i, … v? t? nhiên và xã h?i. Nh?ng ki?n th?c hay h?c thuy?t m?i này, t?t h?n, Khoa h?c là gì? có th? thay th? d?n nh?ng cái c?, không còn phù h?p. Khoa h?c bao g?m m?t h? th?ng tri th?c v? quy lu?t Quá trình này bao g?m nh?ng hành ??ng nh? tìm c?a v?t ch?t và s? v?n ??ng c?a v?t ch?t, nh?ng quy ki?m, xem xét, ?i?u tra, ho?c th? nghi?m d?a trên lu?t c?a t? nhiên, xã h?i, và t? duy. H? th?ng tri th?c nh?ng s? li?u, tài li?u, ki?n th?c,… ??t ???c t? các này hình thành trong l?ch s? và không ng?ng phát thí nghi?m NCKH ??. tri?n trên c? s? th?c ti?n xã h?i. Phân bi?t ra 2 h? ?? có th? ti?n hành NCKH thì chúng ta c?n ph?i có th?ng tri th?c: tri th?c kinh nghi?m và tri th?c khoa m?t n?n ki?n th?c nh?t ??nh v? l?nh v?c nghiên c?u h?c. và cái chính là ph?i rèn luy?n cách làm vi?c t? l?c, có ph??ng pháp t? lúc ng?i trên gh? nhà tr??ng. Tri th?c kinh nghi?m: là nh?ng ki?n th?c ???c tích l?y qua ho?t ??ng s?ng hàng ngày trong m?i quan h? ?? tài nghiên c?u khoa h?c gi?a con ng??i v?i con ng??i và gi?a con ng??i v?i Khái ni?m ?? tài: ?? tài là m?t hình th?c t? ch?c thiên nhiên. Tri th?c kinh nghi?m ???c con ng??i NCKH do ng??i ti?n hành nghiên c?u th?c hi?n. Bên không ng?ng s? d?ng và phát tri?n trong ho?t ??ng c?nh ?ó, còn có m?t s? hình th?c t? ch?c nghiên c?u th?c t?. Tuy nhiên, nh?ng tri th?c này ch?a th?t s? ?i khác c?ng ???c s? d?ng mang tính ch?t nghiên c?u sâu vào b?n ch?t, ch?a th?y ???c h?t các thu?c tính khoa hoc, nh?: Ch??ng trình, d? án, ?? án. S? khác c?a s? v?t và m?i quan h? bên trong gi?a s? v?t và con bi?t gi?a các hình th?c NCKH này nh? sau: ng??i. Vì v?y, tri th?c kinh nghi?m ch? phát tri?n ??n ?? tài: ???c th?c hi?n ?? tr? l?i nh?ng câu h?i mang m?t hi?u bi?t gi?i h?n nh?t ??nh, nh?ng tri th?c kinh tính h?c thu?t, có th? ch?a ?? ý ??n vi?c ?ng d?ng nghi?m là c? s? cho s? hình thành tri th?c khoa h?c. trong ho?t ??ng th?c t?. B?N TIN SCUE S? 1