SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 13

KI?N TH?C CH?NG KHOÁN - 13 mua c? phi?u hàng hai, là c? phi?u n?m trong s? 70% d??i. N?u có c? phi?u l?ai này thì nên bán ra. Institutions – Nhà ??u t? t? ch?c Chúng ta nên mua c? phi?u mà các nhà ??u t? t? ch?c có ít nh?t 25% s? h?u. Có 2 lý do nên mua c? phi?u lo?i này: • Lý do th? nh?t ?ó là nhà ??u t? t? ch?c không bao gi? mua c? phi?u mà không nghiên c?u ?i?u tra tình hình kinh doanh c?ng nh? n?ng l?c c?a ban ?i?u hành c?a công ty ?ó. • Lý do th? hai khi chúng ta mu?n bán, thì ?ã có s?n m?t th? tr??ng l?n s?n sàng. Chúng ta có th? bán v?i giá l? nh?ng ng??c l?i chúng ta không b? r?i ro thanh kh?an ??i v?i nh?ng c? phi?u này. Market Direction – Xu h??ng th? tr??ng William J. ONeil là m?t m?u nhà ??u t? ch?ng khoán thành công t?i M?. Kh?i nghi?p b?ng ngh? k? toán viên, ông nhanh chóng b? cu?n vào c?n s?t c? phi?u trên th? tr??ng ch?ng khoán, ?? r?i v?i nh?ng công th?c ??u t? c?a riêng mình, ông ?ã tr? thành m?t nhà “phù thu?” t?i Wall Street khi thu v? hàng tri?u USD l?i nhu?n m?i n?m t? c? phi?u. Hi?n William là ch? t?ch kiêm giám ??c ?i?u ?:??:6?r?v??:??>??R I?wRLkv?????????V??b6????F?6?:??? ;F?p?F?:??????.?$?D??45TR>???F???G,k???r?\;F??\;F? I;??rl:?:?|k??GW????WB I;??r?F? I;2??????p??|k??????F???F?:??<;F?r??;F?r?:??&?v???L:??<:6? I??|k?60????F???G,k???r?l: I?2????F???>?R????RF?:??<;F?r?f??v2????.??@??R?k???r>?vF???G,k???r?:>?2??2V?G.???r?6?;??rF?:7?F?V?L;V??F??N??2? I??2?????r,:?<:??:&?L:?6?6?W?:???v???w I?2????n???r?P??k???rF???G,k???r????B?^???4?4???:???B?;B?:???.?WB??l:??V?F????rG,:??F?:?F???v??????;0??R????RN??F????G,k???rf??wB???GW??:????;F?r??6?>?R????R?:??2r???RN??6?:???l:?n??f??v2>?R????R????N?R????6?rG,:??0????R? I:2?:>?R????R.?WBN?Bl:<;2F??2 I?wRLkl:?<:2>?R????R?:??6?;?0?<:2.??F?:??<;F?r?I?rG.???r?:?( 25Eb?3`???