SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 12

12 - KI?N TH?C CH?NG KHOÁN CANSLIM Gi?i thi?u v? mô hình CANSLIM H? Th?ng CANSLIM d?a trên 7 ??c ?i?m mà William J. O'Neil tìm th?y ? nh?ng c? phi?u r?t thành công sau 45 n?m trên th? tr??ng Ch?ng khoán c?a ông. H? th?ng CANSLIM giúp nhà kinh doanh c? phi?u xác ??nh c? phi?u và th?i ?i?m thu?n l?i ?? mua vào. Mô hình CANSLIM Current Quarterly Earnings : L?i nhu?n trong quý hi?n t?i. Hãy so sánh l?i nhu?n c?a công ty trong quý n?m nay so v?i cùng quý ?ó n?m tr??c. Chú ý ??n nh?ng c? phi?u có m?c t?ng tr??ng 18%-20% n?m. Nh?ng công ty tuy?t v?i ?ôi khi có m?c t?ng tr??ng l?i nhu?n quý lên ??n 50%-70%. Ngòai ph?n tr?m, chúng ta còn ph?i chú ý ??n con s? tuy?t ??i. Công ty v?i m?c l?i nhu?n 100 tri?u ?ô t?ng 20% s? có ý ngh?a h?n công ty có l?i nhu?n 10 tri?u ?ô t?ng tr??ng 30%. M?t ?i?u quan tr?ng n?a là xem xét xem s? t?ng tr??ng này có tính b?n v?ng không Annual Earnings : L?i nhu?n n?m hi?n t?i. • Chúng ta ch? nên ??u t? vào công ty có l?i nhu?n n?m t?ng tr??ng t?ng n?m trong 3 n?m v?a qua. M?c t?ng tr??ng t?i thi?u là 25%. • Ki?m tra tính xác th?c c?a t?ng tr??ng, b?ng vi?c xem xét ROE - t? su?t l?i nhu?n trên v?n ch? s? h?u. ROE ph?i ??t ít nh?t 15%; lý tu?ng nh?t là trong kh?an 20-25% New factors: Y?u t? m?i Khi công ty có y?u t? m?i, ch?ng h?n nh? s?n ph?m m?i, th? tr??ng m?i, ban ?i?u hành m?i. Supply and Demand : Cung và C?u. Khi giá dao ??ng lên xu?ng mà kh?i lu?ng giao d?ch nh? thì c?ng không nói ???c ?i?u gì. Khi giá lên xu?ng kèm theo kh?i lu?ng giao d?ch ngày càng t?ng thì ?ó m?i th?c s? là d?u hi?u quan tr?ng. Leader and Lagger : C? phi?u “X?n” và c? phi?u “h?ng hai”. Ch? mua c? phi?u hàng ??u. T?p trung vào nh?ng ngành làm ?n t?t nh?t và ch? t?p trung vào nh?ng c? phi?u d?n ??u trong ngành ?ó. D?n ??u ngh?a là ph?i vu?t qua m?c 70% s? c? phi?u còn l?i trong ngành. Không nên B?N TIN SCUE S? 1