SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 10

10 - NGÂN HÀNG nh? s? phát tri?n c?a th? tr??ng ch?ng khoán ch?a ???c th?t s? kh?i s?c. Thông tin các doanh nghi?p ??a ra còn ch?m tr?, nhi?u tr??ng h?p c? tình b?ng bít thông tin làm ?nh h??ng quy?n l?i c?a các nhà ??u t?. Bên c?nh ?ó, ch?t l??ng c?a các báo cáo tài chính còn th?p, chênh l?ch gi?a k?t qu? tr??c và su ki?m toán còn khá l?n, tiêu chu?n báo cáo tài chính không ??ng nh?t v?i qu?c t?, thi?u s? ?ánh giá tín nhi?m khách quan là nh?ng t?n t?i v? m?t thông tin trên th? tr??ng. Do v?y, nhi?u nhà ??u t? không còn yên tâm tham gia th?Ngu?n: Vietstock, t?ng c?c th?ng kê tr??ng, nhi?u doanh nghi?p t?t c?ng ít m?n mà v?i ??c bi?t h?n ??i v?i m?t kênh huy ??ng này mà l?i l? thu?c nhi?u vào h? th?ng ngân hàng. n??c ?ang phát tri?n nh? Vi?t Nh? v?y hi?n t??ng b?t cân x?ng thông tin cùng Nam, th? tr??ng tài chính còn v?i l?a ch?n ??i ngh?ch và r?i ro ??o ??c là nh?ng v?n ?? nan gi?i trong h? th?ng tài chính Vi?t Nam ?ang phát tri?n, v?n ?? thông hi?n nay. ?? nâng cao hi?u qu? c?ng nh? trình ?? tin b?t cân x?ng và 2 h?u qu? phát tri?n c?a h? th?ng tài chính, vi?c kh?c ph?c, gi?i t?a tình tr?ng b?t cân x?ng thông tin là vi?c r?t th?t s? c?a nó là l?a ch?n ??i ngh?ch c?n thi?t. Quá trình này ?òi h?i s? gia t?ng minh b?ch và r?i ro ??o ??c là nh?ng tác trên nhi?u ph??ng di?n qu?n lí và pháp lu?t. Cùng v?i ?ó là s? thay ??i nh?t ??nh v? m?t v?n hóa kinh doanh nhân chính ?óng vai trò ngu?n ? ng??i Vi?t Nam nh? vi?c coi tr?ng quy?n s? h?u trí c?n c?a nh?ng b?t ?n và s? ì tu? và tài s?n. Có l? vi?c này c?n khá nhi?u th?i gian và thay ??i c? c?u thì m?i ??a h? th?ng tài chính v? v? ?ch. trí hi?u qu? c?n thi?t cho xã h?i. “ ” T?c ?? t?ng tr??ng n? x?u và t?c ?? t?ng tr??ng tín d?ng qua các n?m (Ngu?n: CafeF) ?a?o Danh Long Ha?- CTV K37 B?N TIN SCUE S? 1