Science and Technology Museum at Ayb Learning Hub - Page 6

3 3 3 ¶áñͳé³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙ Functional zoning Գիտության թանգարանը մի նորարարական մոդել կդառնա, որի հարկի տակ կհամատեղվեն ուսումնառության գործընթացը, գիտական մտքի նորարարությունները և Հայաստանի զարգացման արդի լուծումները։ The science museum will become model linking education with scientific activity and modern solutions for Armenia’`s development. Գիտության թանգարանը բաղկացած է լինելու գործառական 3 գոտուց: Յուրաքանչյուր գոտու շինարարություն նախատեսվում է իրականացնել առանձին փուլով: The science museum will comprise three functional zones, which will be built in phases. 04