Science and Technology Museum at Ayb Learning Hub - Page 15

§²Ú´¦ ÎðÂ²Î²Ü Ð²Ü¶àôÚò AYB LEARNING HUB 1. ¶ÆîàôÂÚ²Ü Â²Ü¶²ð²Ü ²ä²¶²ÚàôØ Î²èàôòìºÈÆø 7 8 9 1 12 10 5 6 2 11 4 1. SCIENCE MUSEUM FUTURE CONSTRUCTION ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼ՝ ԵՐՐՈՐԴ ՓՈՒԼ՝ 2000 քմ 2000 քմ 2000 քմ FIRST PHASE SECOND PHASE THIRD PHASE 2000 sqm 2000 sqm 2000 sqm ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍ՝ 6000 քմ TOTAL AREA 6000 sqm 2. ü²´È²´ βèàôòì²Ì 2. FAB LAB ALREADY CONTRUCTED 3. ØÆæÆÜ ¸äðàòÆ §²¦ ºì §´¦ زêܲ޺Üø βèàôòì²Ì 3. MIDDLE SCHOOL ‘’''A''’’ AND ‘’''B’’'' CORPUSES ALREADY CONTRUCTED 4. ØÆæÆÜ ¸äðàòÆ §¶¦ زêܲ޺Üø βèàôòØ²Ü öàôÈàôØ 4. MIDDLE SCHOOL ‘’''C''’’ CORPUS IN CONSTRUCTION 5. ²ì²¶ ¸äðàò βèàôòìºÈÆø 5. HIGH SCHOOL FUTURE CONSTRUCTION 6. î²ðð²Î²Ü ¸äðàò βèàôòìºÈÆø 6. ELEMENTARY SCHOOL FUTURE CONSTRUCTION 7. êäàðî²ÚÆÜ Ð²Ø²ÈÆð βèàôòìºÈÆø 7. SPORT COMPLEX FUTURE CONSTRUCTION 8. زÜβä²ð βèàôòìºÈÆø 8. KINDERGARTEN FUTURE CONSTRUCTION 9. вÜð²Î²ò²ð²Ü βèàôòìºÈÆø 9. DORMITORIES FUTURE CONSTRUCTION 10. §²Ú´¦-Æ ºì §ì¾Ø¦-Æ ¶ð²êºÜÚ²Îܺð βèàôòìºÈÆø 10. A ‘’ YB’’ AND ‘VEM’’ OFFICES FUTURE CONSTRUCTION 11. ²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü ¶Èʲìàð زêܲ޺Üø βèàôòìºÈÆø 11. SECURITY HEAD OFFICE FUTURE CONSTRUCTION 12. ê´ Â²ð¶Ø²Üâ²ò ºÎºÔºòÆ Î²èàôòìºÈÆø 12. CHURCH OF THE HOLY TRANSLATORS FUTURE CONSTRUCTION 3 13