Santiceve veceri poezije - Page 3

Izdavač: Muzej Hercegovine Mostar Za izdavača: Asim Krhan Lektor: Nedžad Maksumić Korektor: Salko Šarić Naslovnica: Mirsad Begović DTP: Safet Demirović Fotografija na naslovnici: Anton Zimolo Štampa: IC štamparija Mostar Tiraž: 300 Mostar, 2010. CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 06.07:821.163.4(497.6) ŠARIĆ, Salko Šantićeve večeri poezije i Književna nagrada "Aleksa Šantić" / Salko Šarić. - Mostar : Muzej Hercegovine, 2010. - 126 str. : ilustr. ; 23 cm Bibliografija uz tekst ISBN 978-9958-9251-7-7 COBISS.BH-ID 18086406