Santa Clara Faith Formation Conference 2017 SCFFC-2017-Brochure-Web - Page 11

SATURDAY VIETNAMESE KEYNOTE & SESSIONS 9:00 AM-10:15 AM Eucharistic Liturgy SATURDAY MANDARIN / CANTONESE KEYNOTE & SESSIONS 9:00 AM-10:15 AM Eucharistic Liturgy 10:45 AM - 11:45 AM SATURDAY CANTONESE KEYNOTE – 6-27 大會主題上主不會離棄祂的百姓 - 粵語 10:45 AM - 11:45 AM SATURDAY KEYNOTE – 6-26 Đề tài thứ nhất. Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta. – Cha Joseph Nguyễn Công Đoan, S.J. Thiên Chúa luôn khẳng định lời hứa: Ta sẽ ở với ngươi. Đó là lời hứa căn bản của Giao Ước: Thiên Chúa ở với các tổ phụ và với dân của Giao ước để thực hiện lời hứa, để bảo vệ và cứu chuộc. Thiên Chúa có chương trình của Ngàì và cam kết thực hiện. Trong Tân Ước, sách Tin Mừng Mát-thêu trình bày trực tiếp Đức Giê-su là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng- ta” (EMMANUEL). – Auxiliary Bishop Joseph Ha Chi-shing, O.F.M. 以聖經、歷史、人生故事來闡釋主題顯出上主是由於自己而不是其他 原因愛了我們因而祂的愛永不變更總不收回。 聖經金句 – 我必不留下你們為孤兒我要回到你們這裏來。(若十四18) Session 600 Tuyên xưng “Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta” là tuyên xưng lòng tin và niềm hy vọng của chúng ta, đồng thời là lời cam kết sống trong và nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần, vì chúng ta đã được chịu phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, để vào trong Giao Ước với Thiên Chúa. Session 700 1:00 PM–2:00 PM, SATURDAY 7-26 Đề tài thứ hai: Chìa khóa để đọc sách Tin Mừng – Cha Joseph Nguyễn Công Đoan, S.J. Đọc một cuốn sách, xem một cuốn phim, nếu không biết chủ đích và cách thức diễn tả (nghệ thuật) của tác giả thì ta không thưởng thức đươc toàn bộ tác phẩm. Mỗi sách Tin Mừng cũng là một tác phẩm nghệ thuật văn chương, vì “câu chuyện về Chúa Giê-su” được mỗi tác giả sách Tin Mừng dùng nghệ thuật văn chương để diễn tả nhằm giúp chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm Đức Giê-su. Các sách Tin Mừng đều giải nghĩa màu nhiệm Đức Giê-su bằng Sách Thánh Cựu Ước. Nhưng mỗi tác giả lai có một cách vận dụng Cựu Ước. Đó là chìa khóa thứ hai ta cần nắm trong tay để có thể đọc sách Tin Mừng một cách hứng thú và đi sâu vào ý nghĩa của từng sách. Session 800 3:00 PM–4:00 PM, SATURDAY 8-26 Cùng Nhau Xây Dựng Nền “Văn Hóa Gặp Gỡ và Liên Kết” – Frere Phong, FSC Trong một thế giới đang lâm vào cảnh “toàn cầu hóa sự dửng dưng, vô cảm” (“Globalization of Indifference”), chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng cách Chúa Giê-su gặp gỡ, kết nối và rao giảng Tin Mừng, để rồi phục vụ với một thái độ khoan dung hơn, kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn, ngõ hầu việc tông đồ của chúng ta thật sự góp phần vào việc xây dựng nền “Văn Hóa Gặp Gỡ” (“Culture of Encounter”), “Văn Hóa Liên Kết” (“Culture of Solidarity”) như ĐTC Phan-xi-cô mời gọi. Frère Phong là một tu sĩ thuộc Dòng La San, một dòng chuyên lo phục vụ giáo dục, đặc biệt trẻ nghèo. Frère thường được các nơi trong nước Mỹ và bên Châu Âu gọi đến phục vụ trong các khóa huấn luyện giáo lý viên, tĩnh tâm giới trẻ. Frère thường cố gắng chia sẻ một cách thật bình dị, để mời quý vị cùng cười, cùng học, cùng suy tư và cầu nguyện khi cùng nhau chia sẻ cảm nghiệm sống phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Frère Phong is a Brother of the De La Salle Christian Brothers. A humble, dark “old man” with a smile that bespeaks a loving heart, he’ll definitely touch your heart with his many tales and recollections. Funny, energetic, and down to earth, he will surely make you laugh, learn, think and pray as he takes you on a road where spirituality intersects with true life WW&V6W2( 3#4EU$Db#[i).yXKZ[>KiX^KyNXyYȾ( 267FW"r6V஘ [Z[>h ~yNy.[nXni j^n{i>iX^KhX i>yx nzΙh[.yNnhYʀ~ nzy~yN{Z[{i>~KZhYi.K(hX hXNh ~yNh {jK^[k.KnZ>hn{i>KyNyyn8.[KhX i>X~XKK؎h ~yIYik.yNYYyKnhX yN؎h ~h[~iȞh:y8 6W76s( 3#4EU$D#4EU$DD$ऴUDR( 2r#rZJ~i>KKKKi>.j8NzX yNyZy2YȾ( 2WƖ'&66W66rbK^n{i>8j~X.8KyIiX^KKnzxKΚX{KKiyKikΈz[{KiX[nK`XYhIKnhX YzX.yNhIk KފiN{KiKnY8 n{i>yXRh[^KyYKKX x+ZNXY.hhYXKX  8Kn8"^XYr#N؎K[8΋8XZ^8[>8{+^( 2&FVrf6[>؎Y(΋NiyX8y >yN8.Yʎ [z^KYخKhX [~i>X[~NZk@yNkپ;[XZ^[>K^hX~[>؎yNh[~6W763( 3C4EU$D#rnK{Hx^XiYZ~ikkyN؎K{+zY{+^( 2FW&W66WVpiYZ~ikkYNhz[{x+( Ί*KyΚ~yN{ڮK( 8.Kn~ZJKyNyi>iKKnK`yNKyIKnKNKKnhx+ZJKhXhIyNKXh؞K8.j>Zh.iYZ~XX^hX hhhX Yʎ؎KKyN؎iX[niΊni>[~i>Y ZJ~ZnK{KKKK{Hx^؎KyNyn[PY(zXzkikk9^Z[ވ;.Yʎ xK[hZJK.8.Yʎ KX~jKX;ވ~Kyi0KΊ>KnyNhXhIinXXXX^kKnhX xKn[k.X{{ZnX[nKnKY(i[NXKnyX8 #ikzhX+2YȾ( 2fFW"WFW"5d@zhX+>iiYi>yNi΋:8.XiȞYʎzhX+>KhX yNiYi>8YɎNhXh[~8. h[~KX8^ikYɎNKi[Z)XKihX K[~yNXk{~؎KyNZ8.zhX+>yNYɀNhiX^[~yNYɎN8..[YʎxK>KnK~K[zhX+>yNzzzIhX Zh.K^YʎXKyIYKYʎhX YɎNKxx>[~zhX+>yNxxK8.Zh.K^Yʎ{YȾxZyNy+Z(>KzhX+>ikΈKz{k 8 f"&Rf&FFR7VW'2Bv&62f6Bwwr66ff2&p