San Ysidro Health Notice of Privacy Practices SYHealth HIPAA NPP Booklet TAGALOG

ANG PAUNAWANG ITO AY NAGLALARAWAN KUNG PAANONG PUWEDENG GAMITIN AT ISIWALAT ANG IYONG IMPORMASYONG MEDIKAL AT KUNG PAANO MONG MAKUKUHA ANG MGA IMPORMASYONG ITO. BASAHIN PO ITO NANG MABUTI. Petsang Epektibo: Hulyo 1, 2017 HEALTH INSURANCE PORTABILITY and ACCOUNTABILITY ACT of 1996 (HIPAA) Paunawa sa mga Patakaran ng Pribadong Impormasyon Ang San Ysidro Health (SYHealth) ay kasali sa San Diego Health Connect Health Information Exchange (HIE) network na kasama ng iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at mga organisasyon. Maliban kung ikaw ay pipiling hindi isama ang iyong protektadong impor- masyon sa kalusugan (PHI), ito ay ibabahagi sa regional HIE, at sa iba pang mga organisasyon kasama ang mga kagawaran ng pampublikong kalusugan, health plans at iba pang kasamang healthcare providers. Para sa karagdagang impormasyon sa pag-sali o hindi, makipag-ugnay sa Departamento ng SYHealth Medical Records.