Sagaform Retail_SS2019_LR_SE - Page 110

MILJÖ OCH ETIK Vår värld behöver företag som tar ansvar för miljö och etik. Sagaform är en del av New Wave Group och det pågår ett aktivt CSR-arbete i koncernen som omfattar allt från minskade utsläpp av växthusgaser, återvinning av förpackningar till förbättrade arbetsvillkor i produktionsländerna. SOCIALT ANSVAR OCH VÅR UPPFÖRANDEKOD Sagaform äger inga egna fabriker utan samarbetar med externa leverantörer som har specialiserat sig på exempelvis glas eller keramik. Vi ställer krav på att våra leverantörer ska leva upp till ILO-konventionerna och arbetar för ständiga förbättringar när det gäller miljö och etik. Vår uppförandekod innehåller bland annat krav på minimilön, reglerad arbetstid och att inget barnarbete får förekomma. Som aktiva medlemmar i BSCI (Business Social Compliance Initiati- ve) arbetar vi systematiskt med leverantörsgranskning, dialog och uppföljning för att säkerställa att kraven i vår uppförandekod följs. Alla BSCI-inspektioner utförs av ackrediterade tredjepartsinstitut för att få en oberoende kontroll. Det är en kvalitetssäkring både för oss, våra leverantörer och för våra kunder. Dessutom har vi egen CSR-personal på New Wave Groups inköpskontor som arbetar heltid med att besöka våra leverantörer och övervaka så att tillverk- ningen sker med hänsyn till sociala och miljömässiga frågeställning- ar. Detta lägger grunden till ett gott samarbete och bättre kontroll över produktionskedjan, vilket är en trygghet för oss. LÅNGSIKTIGA DIALOGER Vissa frågor och utmaningar kräver samarbete på högre nivå. Där- för medverkar vår CSR-personal även i forum och runda bords-sam- tal med andra företag och internationella organisationer. Flera gånger om året deltar vi exempelvis på BSCI-möte tillsammans med andra företag inom BSCI, allt från stora klädföretag till matkedjor och teknikföretag. Vi deltar även i Buyers Forum i Bangladesh, som samordnas av Världsbanken där vi bland annat fört diskussioner med regeringsrepresentanter. ÅTERVINNING FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Genom att källsortera vårt avfall kan vi bidra till att minska belast- ningen på miljön och skapa hållbara kretslopp. Sagaform tar sitt producentansvar och betalar för de kostnader som uppstår när våra kunder lämnar sina förpackningar på insamlingsstationerna för att återvinnas. Gröna Punkten är ett internationellt bevis för att våra förpackningar ingår i ett återvinningssystem. Det tycker vi känns bra! 110 MER OM MILJÖN Transporter är källan till en stor andel av världens utsläpp av växthusgaser. Sjöfart är generellt det bästa alternativet för varor som färdas långa sträckor och vi försöker undvika flygtransporter i största möjliga mån. Sagaform har två huvudsakliga strategier för att minska vår miljöpåverkan från tran-sporter. Vi försöker påverka de rederier och transportföretag som vi samarbetar med genom att delta i nätverket ”Clean Shipping Project”. Nätverket, som grundades år 2007, har tagit fram ett verktyg som hjälper oss företag att utvärdera olika speditörer och rederier efter deras miljöpåverkan. Informationen kan sedan användas vid upphandlingar för att sätta press på rederierna att miljöanpassa sina skepp. Dessutom samlastar vi allt gods med våra systerbolag inom New Wave Group. På så vis skonar vi miljön från onödiga och halvfulla transporter genom att se till att containrar och laster alltid är fyllda. VÅRT KEMIKALIEARBETE Sagaforms produkter ska vara säkra och fria från förbjudna ämnen. Därför måste alla våra leverantörer följa de krav som framgår av koncernens kemikalielista. Listan är utformad efter gällande lagstiftning, så som REACH och EU:s förordning om produkter som kommer i kontakt med livsmedel, samt med hänsyn till olika branschrekommendationer. Vi ingår i Swereas Kemikaliegrupp, där vi tar del av den senaste informationen och utvecklingen kring ke- mikalier och regelverk. Vi gör även regelbundna stickprovskontroller och tester för att kontrollera så produkterna i vårt sortiment lever upp till Sagaforms krav. HAR DU FRÅGOR OM VÅRT CSR-ARBETE? Sagaform ingår i koncernen New Wave Group, som sköter delar av vårt operativa CSR-arbete. Läs gärna mer om vad vi gör på www.sagaform.com