Sagaform Retail_AW2017_LR_FI - Page 150

ETIIKKA/YMPÄRISTÖTYÖ Onnellinen maailma tarvitsee eettisen vastuunsa ja ympäristö-vastu- unsa kantavia yhtiöitä. Meillä on aktiivinen strategia yritysvastuusta, joka kattaa kaiken kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja pakkausten kierrättämisestä aina työolojen parantamiseen valmistus- maissamme. YHTEISKUNTAVASTUU JA EETTINEN OHJEISTO Sagaform ei omista tehtaita. Työskentelemme sen sijaan yhteistyössä mm. lasiin ja keramiikkaan erikoistuneiden alihankkijoiden kanssa. Vaadimme toimittajiamme noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksia ja panostamaan jatkuvaan kehittämiseen niin ympäristöasioissa kuin eettisessä toiminnassakin. Eettinen ohjeistomme asettaa vaatimuksia vähimmäispalkalle ja edellyttää työajan sääntelyä sekä kieltää lapsityövoiman käytön. Olemme aktiivinen jäsen Business Social Compliance Initiative hankkeessa (BSCI). BSCI on eurooppalainen sosiaalisen laadunvalvonnan malli, joka käsittää toimittajatarkastuksia, vuoropuhelua ja seurantaa joiden avulla varmistamme, että eettistä ohjeistoamme noudatetaan. Riippumaton valvonta varmistetaan sillä, että kaikki BSCI-tarkastukset tekevät vain valtuutetut kolmannen osapuolen tutkimuslaitokset. Tämä on erinomainen laadunvarmistusmenetelmä niin meille, toimittajil- lemme kuin asiakkaillemmekin. New Wave Groupin ostokonttoreissa meillä on omaa yhteiskuntavastuusta vastaavia työntekijöitä, jotka työskentelevät kokopäivätoimisesti vieraillen toimittajiemme luona ja valvoen, että toimittajamme huomioivat sosiaaliset asiat ja ympäristön tuotannossaan. Tämä muodostaa pohjan hyvälle yhteistyölle ja tuotantoketjun paremmalle valvonnalle, jonka ansiosta voimme olla rauhallisin mielin. PITKÄJÄNTEINEN VUOROPUHELU Jotkut ongelmat ja haasteet vaativat korkeamman tason yhteistyötä. Siksi yhteiskuntavastuusta vastaava henkilökuntamme toimii yhdessä muiden yhtiöiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa erilaisissa foorumeissa ja pyöreän pöydän keskusteluissa. Osallistumme mm. useita kertoja vuodessa BSCI:n kokouksiin, joissa tapaamme muita eettisestä vastuunkannosta kiinnostuneita yhtiöitä eri toimialoilta aina elintarvikkeista teknologiaan. Osallistumme myös Bangladeshissa järjestettävään, Maailmanpankin koordinoimaan Buyers Forumiin, joka on helpottanut keskusteluja hallitusten edustajien kanssa. KIERRÄTTÄEN KOHTI KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ Lajittelemalla jätteemme voimme auttaa pienentämään ympäristövai- kutusta ja luomaan kestävän ekosyklin. 150 Sagaform kantaa vastuun tuottajana ja maksaa kulut, kun asiakkaat luovuttavat pakkauksensa keräyspisteisiin kierrätystä varten. Vihreä piste merkki on kansainvälinen todiste siitä, että pakkauksemme on osa kierrätysjärjestelmää. Meistä se tuntuu hyvältä! VIELÄ YMPÄRISTÖASIOISTA Kuljetus tuottaa suuren osan XXZ[X[\ݚZ[ۙZX\\000\0 Y\Z[]\ۈ[Y[\\ZZZ]Y[X]ڙ[000]]][H]\[K\[[YHXZ\]ZY[]ZX[00[[]ZXKYYܛZ[HۈZH00]YXX[[]\[[YB[\0\0흘ZZ]\[[0Z\[K\]0HZZ]XH[[KHH[]\ZZZ\Z[Y[[Bp[[[[YK]Z[[HX[\[ڙX\Bۈ]0]\ZH]ZK[ۛH \\]\H\Bۈ[Hp[KH]]XHZp]0\[[XX[\HZKHH[[[ BZZZ]0ZY[[\0\0흘ZZ]Z[]ZX[00Y]HYX[][p[00]][Z\K[Z[]X[Z]H[Z[[XX[[\0\0\[[Z[Z\0HZZH[]Z[[YH]]BZp\\ZpY[[YH[K\Z\[X[K]0۝]H[ܛX]ݘ]Z[H0[ [ڙ[[[YH[\0\0\Y]Z[HX][BZX[H0]00 SRRPSUTSTUT”YYܛZ[[ZY[]00H\[\XKZZZ\XHBY[]ZZ[Z]KZHZZY[]ZY[[YH0]^H]\]Bۜ\[[YH[ZZX[[Y][Hp0][Z[\ZKY][›ۈ[HZZ\[Z[00훈 PP [Z[000HUN[KXZ[ZY[[H]ZZ[]]XH[Z]H]]p0\[HZ\HX[ڙ[[]\[]ZZ\ZK][[[YB\XHU[ZZX[\Zp0ۚH]]HX[[YHZ[[YBZZ[]Y[YYۈHX[Z\[[ZZX[Z\HH[ZZX[[p0ZB\0 Y[[YH^p\Z]HH\Z\Z\XZ[[YK]0[Z[X[[YH[Y]\X]]YYܛZ[X][]ZXKӒSSHTU00RRTSUTUTQSRUUT0ӓTSRTSSQO”YYܛH][]H]]Hܛ\ۜ\Z[H]XB[ZZ\[]\]]p0KYH\0p0H]Y\B˜YYܛK