RUN Magazine №8 - Page 81

  st a rt   отпуск в пустыне текст Надежда Калачева органи з ат о р ы 31- ог о пе с чано го м ара ф он а счи т аю т , чт о наша н а т а ш а н е ф ав о р и т го нк и , а к т о ж е то гд а ф ав о р и т ? е сл и н аташа е д е т по б е жд а т ь , т о заче м т у д а е д ут о ст а л ь н ые учас т ни ки ?