RUN Magazine №8 - Page 68

  cook b ook   Продукт месяца: шоколад текст Мари Будберг Photocredit: thinkstockphotos.com ш о ко лад — п род у к т сов с е м н е   ветр ен ы й и д е с е р т н ы й , к а к э т о п р и н ят о с ч итать, и  пр е д наз н а ч е н н е   т ол ь к о б а р ыш н ям и детя м. и з учай т е е г о свой с т ва и н а ш и ор и гин ал ьн ы е ре ц е п т ы в э т ом м а т е ри а л е.