RUN Magazine №8 - Page 54

  cook b ook   не в своей тарелке текст Мари Будберг Photocredit: thinkstockphotos.com м ы пр е д лагае м вам по д с м о т р е т ь за  р ац и о но м четы р е х ат ле т о в, сор е в ну ю щи хс я на с в е р хд л и нные д и с т анц и и , и , в о з м о ж но , и зме ни т ь по д хо д к т о м у , чт о оказ ы в ае т с я на в аш е м собст в е нно м с т ол е .