Realia - Page 45

Tidskrift för konservering Delaktighet är ett sätt att reflektera över sig själv. Åsa Stenström berättade om hur de arbetar med delaktighet på Västerbottens museum. ”Alla tiders” är ett regionalt samarbete i Västerbotten där frågor som mångfald diskuterar både avseende insamling och samtidsdokumentation. Tillsammans med studieförbund har man skapat en digital minnesbank som ersätter de traditionella hembygdsböckerna och ett samarbete med wikipedia och google har inletts. Är det ute att samla? Och måste allting bevaras var ett annat tema. Och hur ser vi på gallring? Finns det ett ”bäst före datum” på våra samlingar? Den stora insamlingsepoken från ca 1850 till ca 1930 som syftade till att beskriva den svenska historieberättelsen och att besökarna skulle ”utbildas i svenskhet”. Idag har vi en annan syn men då magasinen redan är fyllda med föremål från en begränsad tidsepok är samlandet idag selektivt. Riksförbundet Sveriges muser har låtit översätta den engelska ”Disposal Toolkit” som efter en sista handpåläggning kommer att kunna användas som en gallringsstandard för museibranschen. Gallring är svårt och många museer räds fortfarande frågan men man måste skilja på unika föremål och massföremål där alla är identiskt lika. Karin Tetteris från Armémuseum beskrev tillvägagångssätten när museet gallrade ett stort antal handeldvapen från 1900-talet. Reflektioner från spår 4, Kulturpraktik och kulturpolitik Under det politiska spåret pratades det mycket om kultursamverkansmodellen, där man från statligt håll portionerar ut pengar till länen som sedan fördelar medel vidare ut i regionerna. Tanken med samverkansmodellen är det ska bli kortare avstånd mellan finansiären, staten, och bidragstagaren, kultursektorn. Samverkansmodellen introducerades i Skåne och det är även där man kommit längst i arbetet och kunde redovisa flera goda exempel. I andra län framförde man att man inte arbetat tillräckligt länge efter den nya modellen, så att det var svårt att göra en ordentlig utvärdering. Alla såg dock försiktigt positivt på samverkansmodellen, men såg ett problem med att politiker kanske kommer för nära verksamheterna och börjar detaljstyra. Under spår 4 var