Realia - Page 36

Tidskrift för konservering omsättas i praktiken. I röntgenrummet på NTNU Vitenskapsmuseet fick deltagarna demonstrerat en digital skanner med tillhörande software från General Electric. Demonstrationen utfördes av medarbetare på konserveringslaboratoriet. Exempel på röntgenbilder av olika föremål visades fram, bland annat måleri, skulptur, samt arkeologiskt och etnografiskt material. Utifrån dessa röntgenbilder diskuterades olika digitala redigeringstekniker. Två representanter från General Electric höll i en session kring tolkning av digitala bilder och bruk av GEs program Rythm Radiography och Rythm review. Det förstnämnda är ett program för att styra scannern och bygga databaser, det andra är ett bildredigeringsprogram. Dessutom diskuterades flera andra program, t ex att vanliga bildredigeringsprogram som Gimp eller Photoshop kan vara ett gott komplement till de röntgenspecifika programmen. Utöver de olika funktionerna i programvaran var arkivering av bildfilerna något som kom upp. Filformatet bilderna scannas i tar stor plats och är i många fall inte kompatibelt med museernas respektive databaser. Vi kom dess värre inte fram till någon god lösning på detta problem. I tillägg till de röntgenrelaterade aktiviteterna fick deltagarna en guidad tur på Vitenskapsmuseets laboratorier och magasin av laboratorieledare Jørgen Fastner. Workshopen avslutades med en diskussion kring upprättandet av ett nordiskt nätverk for digital röntgen. Konserveringslaboratoriet vid NTNU Vitenskapsmuseet föreslog att man skulle starta en blogg där de deltagande institutionerna kunde dela information och frågeställningar. Deltagarna från NTNU Vitenskapsmuseet tog på sig ansvaret att upprätta och att driva denna blogg. Bloggen har fått namnet: The conservator’s x-ray blog – For the Nordic conservator x-ray network. Adressen är http://blogg.vm.ntnu. no/xraynet. Den är fortfarande i startfasen och vi är tacksamma för bidrag. Som komplement till bloggen föreslogs att medlemmarna i nätverket arrangerar en årlig sammankomst för att dela sina erfarenheter, exempelvis en workshop, en kurs eller ett seminarium. I maj 2014 arrangerar Konserveringslaboratoriet vid Universitetet i Stavanger kurs i digitalt röntgen. Röntgen är otvivelaktigt ett nyttigt verktyg för konservatorer, som ser ut att få en än större betydelse framöver. Riksantikvarieämbetet på Gotland uttryckte en önskan om att arrangera en ny workshop i 2015. Workshopen blev sammantaget mycket lärorik och givande. Röntgen är otvivelaktigt ett nyttigt verktyg för konservatorer, som ser ut att få en än större betydelse framöver. Vi konservatorer har fortfarande mycket att lära både generellt om röntgen och om den nya digitala tekniken. Under workshopen fick vi igång en bra dialog som vi hoppas kan fortsätta under kommande arrangemang och vi hoppas att flera institutioner blir med efter hand. Till slut vill vi använda tillfället till att tacka Studio Västsvensk Konservering och General Electric for gott samarbete i förbindelse med workshopen. Vi vill också tacka alla deltagare för deras bidrag under hela arrangemanget. Text: Marte Iversen Rønning och Ellen Wijgård Randerz, NTNU Vitenskapsmuseet 36