Realia - Page 34

Tidskrift för konservering Workshop i digital röntgen i Trondheim 2-3 december 2013 Konservator Ellen Wijgård Randerz presenterar NTNU Vitenskapsmuseets bruk av röntgen. Foto: Leena Airola NTNU Vitenskapsmuseet De senaste åren har fler och fler konservatorer och konserveringsinstitutioner gått över från bruk av traditionell engångsröntgenfilm till digital film som framkallas med digital scanner. Den nya tekniken erbjuder många möjligheter men också utmaningar. Marte Iversen Rønning och Ellen Wijgård Randerz vid NTNU Vitenskap museet rapporterar från den workshop som anordnades i ämnet. Då vi på Vitenskapsmuseet gick över till digital film stötte vi på flera problem. Våra beprövade standarder fungerade dåligt med den nya filmen och vi var tvungna att lära om mycket på nytt. Vi såg att det fanns ett behov för kunskapsutbyte och kompetensutveckling på området och beslutade därför att arrangera en workshop för våra kollegor i Norden. Målet var att mötas över landsgränserna och dela erfarenheter kring användning av digital röntgen. Vi hade även en önskan om att upprätta ett nordiskt nätverk for digital röntgen inom konservering, så att kunskapsutbytet kunde fortsätta också efter workshopen. Arrangemanget gick av stapeln 2-3 december 2013 vid NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. Vi hade totalt 30 deltagare från institutioner i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Deltagarna kom från konserveringsinstitutioner som antingen använder eller planerar inköp av digital röntgenutrustning. Den första dagen hölls ett seminarium där deltagarna presenterade sin institution och hur de hanterat övergången från traditionell till digital film och framkallning. De deltagare som ännu inte köpt in digital utrustning berättade om utmaningar och frågeställningar kring val av leverantör och anpassning till existerande röntgenrör/röntgenkammare. Engagerande diskussioner i kaffepausen. Foto: Åge Hojem NTNU Vitenskapsmuseet Den första dagen hölls ett seminarium där deltagarna presenterade hur de hanterar övergången mellan de två systemen. Seminariet visade på många olika användningsområden för tekniken och de olika problemställ- 34