Realia - Page 32

Tidskrift för konservering Frågor som projektet sökt svar på är: • Hur stabila är de limämnen (adhesiv) som används? Vad händer på lång sikt med fogen och föremålen? • Vad har de för effekt på föremålen? Vilka kemiska och mekaniska förändringar kan uppstå? • Vilka adhesiv är lämpliga? Hur kompatibla med plastmaterialen är de? Sammanfattning av resultat Sju adhesiver testades på styrenplast före och efter åldring. Syftet har varit att undersöka adhesivernas stabilitet samt deras påverkan på plastmaterialet på lång sikt och på så sätt kunna underlätta val av adhesiv utifrån bevarande­ erspektiv. Mekaniska och kemiska förändringar av plastp material och fog har studerats före och efter ljusåldring. Även adhesivernas reversibilitet från styrenplast har undersökts.Utifrån en enkät bland konservatorer, en initial testning samt diskussioner i en referensgrupp valdes sju olika adhesiver; akrylater i lösningsmedel (Paraloid B72 i aceton: etanol 1:1, eller i bara etanol, Paraloid B67 i isopropanol, Acrifix 116), en akrylat i dispersion (Primal AC-35) två epoxi-adhesiv (Hxtal Nyl-1, Araldite 2020) samt en cyanoakrylat (Loctite Super Attak Precision (SAP)). De har testats på skivmaterial av antingen transparent polystyren eller vit slagtålig polystyren, även kallad HIPS (high impact polystyrene) på prover med ett lager adhesiv och på prover med limfogar. Använda metoder har varit bedömning av arbetsegenskaper och utseende, färgmätning, draghållfasthetsmätning, hårdhetsmätning, bedömning av brottyp, studie med SEM-mikroskopi samt infraröd mikroskop­ pektroskopi s (FTIR) före och efter åldring. Accelererad nedbrytning utfördes genom ljusåldring med UVA-komponent. En skadlig effekt syntes från två av adhesiverna; Acrifix 116 och Loctite SAP i form av sprickbildning synligt i SEM-mikroskopi av prover med ett lager adhesiv. Sprickbildning vid fogarna var däremot inte synligt vid okulär inspektion eller i arbetsmikroskop med upp till 40 gångers förstoring. Draghållfastheten för fogarna försvagades bara i mindre utsträckning efter åldring med undantag för de med Loctite SAP på transparent plast. För Acrifix 116 på båda plasterna och för dispersionen på HIPS var fogarna starkare. Generellt sett var cyanoakrylaten den starkaste och Paraloid B67 den svagaste. För ingen av pla