Realia - Page 28

Tidskrift för konservering och då bibehålla sin löslighet i opolära lösningsmedel längre, förutsatt att UV utesluts. Trots detta pekar René på det faktum att andra fernissor klarar den accelererade nedbrytningen så betydligt mycket bättre, och att en ljusstabilisator har en begränsad livstid. De två syntethartser som, vid sidan av Regalrez 1094, framstår som stabila alternativ för fernissning är den lågmolekylära aldehydfernissan Laropal A-81 samt den polymera akrylaten Paraloid B72. René avfärdar tidigare rapporter om att anledningen till att polymera material mättar sämre skulle vara att de har sämre kontakt med den underliggande ytan eller att de skulle ha ett annat ljusbrytningsindex. Anledningen är istället att fernissan når stadiet ”no-flow” med mer lösningsmedel kvar och att den under slutlig torkning reproducerar de underliggande ojämnheterna till ytan som då reflekterar ljuset ojämnt. René ifrågasätter även att en fernissa kan agera som ett skydd för en underliggande fernissa eller ett färgskikt. Tillsatta UV-inhibitorer agerar Fernissornas löslighet efter accelererad åldring i ”weatherometer” med UV-filtrerat ljus. Diagram från IIC, länk under referenser. endast i det skikt de befinner sig, så allt ljus och även syre går rakt igenom. Det finns alltså ingen anledning att först lägga en dammar eller lågmolekylär syntetharts för att väta ytan och sedan ”skydda” detta skikt med en syntetharts av högre molekylvikt. Han nämner dock att en fernissa ändå kan ha visst skydd mot mekanisk åverkan på ett färgskikt. Appliceringsmetoder med kombinationer av fernissalager Jill Whitten och Robert Proctor följer upp Renés teoridel med keynotes om ett antal fallstudier där de visar konserveringsarbeten med olika fernissor lagda i olika skikt för att uppnå rätt utseende. Viktigast att tänka på när olika fernissor läggs i skikt är att den harts som läggs ovanpå en annan ska påföras i lösningsmedel som inte löser den underliggande, detta gäller både vid pensel- och sprutapplicering då man vill kunna avlägsna det ena skiktet från det andra i framtiden. I de fall där fernissor appliceras med pensel så är de olika fernissornas l