Realia - Page 18

Tidskrift för konservering Direkta och indirekta förebyggande insatser Baserat på statusbesiktningsresultatet undersöktes lösningar för att förebygga att identifierade risker inte inträffar på kyrkans fasta konst under byggtiden. Altaruppsatsen i Gustaf Vasa var ett högriskobjekt och det utfördes inför byggstart omfattande direkta förebyggande insatser i form av ytskikts återfästning och återskapande av barockkonstruktionens centrala delar. Det är endast på altaruppsatsen i Gustaf Vasa kyrka som det har utförts direkta permanenta åtgärder. Förhållningssättet har varit att inte förebygga genom konserveringsåtgärder eftersom även detta är en påverkan. De kulturhistoriska materialen som kyrkokonsten består av har ett berättelsevärde och projektets mål var att den ska därför bevaras så opåverkat som möjligt från omgivningspåverkan från byggverksamheten och aktiva konserveringsåtgärder. Ett annat altare skyddades genom direkta förebyggande åtgärder som var helt reversibla och skräddarsydda för att temporärt motverka vibrationsrelaterade skador. Efter byggtiden avlägsnades de utan att ha påverkat objektets material. De löpande kontrollerna fungerade även de som en indirekt förebyggande insats i sig. Kontrollerna var en larmklocka för att i ett tidigt skede upptäcka eventuell påverkan på kyrkans konst och kulturhistoriska ytskikt. Fredrik och Rupert kontrollerar med hjälp av ultraljud vad som händer bakom den synliga putsytan. Foto: Disent AB Kontrollerna kontrollerade på detaljnivå om tendenser till förändringar uppkommit då vibrationer träffade byggnadens kulturhistoriska ytor och fasta 18