Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 12

12 London Sinfonietta i Håkonshallen med solist Peter Herresthal. FE STSPILLEN E I B ER G EN 2 017 Kunstnerisk fornyelse Festspillene skal være nyskapende og aktivt medvirke til å fornye og utvikle kunstfeltet. Festspillene jobber for kunstnerisk fornyelse på flere strategiske områder. Gjennom man- geårig og utstrakt satsing på urfremføringer, urpremierer og nye produksjoner bidrar Festspillene hvert år til at ny musikk og ny scenekunst realiseres på en solid plattform og presenteres for publikum. 12 KU N ST N ER I S K EG EN ART Festspillene jobber også med å videreutvi- kle norske musikktradisjoner, blant annet ved å bestille og presentere nye verk av norske komponister og ved å forvalte og fornye den norske musikkarven. Festspillene har også tradisjon for å satse på nye talenter (se s. 28–31) og samarbei- de med unge utøvere over tid. Sentralt ved Festspillenes programprofil er også viljen til å blande sjangre og kunstneriske uttrykk, i tråd med ønsker fra artistene selv og nye publi- kummere. #FE STS P I L L EN E17