Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 98

Pět. Nyní jste v polovině cesty a vychutnáváte si to bá- ječné, poklidné uvolnění. Čtyři. Jste stále uvolněnější. Tři… dva… jedna. Nyní, když jste sestoupili po schodišti do krásné haly, cí- títe se totálně uvolnění. Je tu teplo, spousta světla a mír. Kráčíte dlouhou halou a zvě- davě si prohlížíte všechny ty dveře po jejích stranách. Za každými jsou vzpomínky na jeden z vašich mnoha minu- lých životů a vy můžete za- stavit, u kterých chcete. Na některé dveře se zadívá- te pozorněji, ale jedny jako by vás přitahovaly více než ostatní. Před těmi se zasta- víte a zdvihnete ruku, abyste stiskli kliku. Otevřete dveře a vcházíte do jednoho z minu- lých životů.“ (Webster: Léče- ní minulými životy) Pokud se vám cvičení po- vedlo a ocitli jste se v minu- lém životě, zkuste jej proz- koumat. V jaké době jste se ocitli? Jste muž nebo žena? Člověk mladý nebo starý? Čím jste se živili? Kde jste bydleli? Jaký byl váš život? Jakmile se nabažíte zjiš- ťováním těchto informací a zatoužíte vrátit se zpět, 96 počítejte od jedné do pěti a pomalu se vracejte do pří- tomnosti. Možná vás „výlet v čase“ pobaví, možná ro- zesmutní, možná až šoku- je. Možná objevíte nějaký fakt, který vám ozřejmí váš současný život. Jak s tímto prožitkem naložíte, záleží už jen na vás. Tip na závěr: Rádi byste si o minulých ži- votech něco přečetli, ale od- borná literatura není nic pro vás? Pak sáhněte po knize „Žila jsem již před staletími“ od Barbary Erskine. Pouta- vou formou popisuje příběh novinářky, jež má za úkol na- psat články týkající se návra- tu do minulosti. Po návštěvě terapeuta se uvádí do pohy- bu vzpomínky na dobu, kdy byla středověkou šlechtičnou z Walesu. Doporučuji ;). (Zdroje: regresia.sk, wikipedia. org, Richard Webster: Léčení mi- nulými životy)