Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 92

Ta j e m st v í j e v u d é j à v u Nejspíše by se na světě nenašel jediný člověk, který se s tímto jevem byť jen jedinkrát během své- ho života nesetkal. „Déjà vu“ je slovo mající původ ve francouzštině a jeho překlad zní „již viděno“. Tento jen provází, pro některé lidi až nepříjemný pocit, že jsme už někde byli nebo danou situa- ci prožili, ačkoliv si je dotyčná osoba vědoma toho, že tento pocit něčeho známého není vůbec opodstatněný. Většinou tento pocit trvá jen pár sekund, ale i přesto bývá poměrně intenzivní a snadno roz- poznatelný. Čím je tento fenomén způsoben? Existuje spousta různých teorií pojednávající o tom, co za tímto jevem „vězí“. Některé z nich se opírají o vědecké poznatky, jiné se pohybují spíše ve spiri- tuálních, až esoterických rovinách. Psychologové déjà vu vysvětlují jako určitou podobnost mezi současností 90 a určitou vzpomínkou, nebo jako následek krátkodobého výpadku pozornosti a násled- ného zapomenutí toho, co jsme nesoustředěně pozo- rovali nebo čemu jsme byli svědkem. Lidé zabývající se parapsy- chologií tvrdí, že déjà vu lze chápat jako určitý náhled do budoucnosti. Také se objevu- jí tvrzení, že pocit déjà vu je naopak spojen s reinkarnací, kdy si během současného života čas od času vzpome- neme na určitý pocit, vůni, zvuk apod. z našeho mi- nulého života. V některých případech může být, zejména pak častá, přítomnost déjà vu jevu spojena s některou z psy- chických či neurologick- ých poruch, jako je např. schizofrenie, epilepsie nebo Alzheimerova choroba, případně poranění čelního mozkového laloku. Podle další teorie je na vině časový posun v přenosu in- formací mezi pravou a levou mozkovou hemisférou. Tyto hemisféry zpracovávají infor- mace nezávisle na sobě, ale