Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 90

ti nezačali hrať kostolné zvo- ny. Zelda Rubinstein umrela na infarkt až v roku 2010 a za svojho života bola herečkou, ako aj bojovníčkou za práva ľudí nízkeho vzrastu a do po- vedomia sa dostala aj vďaka kampani proti AIDS. Smrť Heather O´Rourke patrí doposiaľ medzi najzvlášt- nejšie úmrtia celej trilógie. Ako som už načrtol o niekoľ- ko riadkov vyššie, občas sa vo filmoch objavia plagáty čoby reklamné triky, na- rážky a podobne. V prvom dieli však visí na stene pla- gát (0:13:56), poukazujúci na akciu zvanú Super Bowl XXII, ktorý sa má uskutočniť v roku 1988. Je zvláštne, že plagát poukazuje na uda- losť, ktorá sa mala konať až o šesť rokov neskôr. Pravdou zostáva, že Heather O´Rour- ke umrela v roku 1988 a to dokonca v San Diegu, kde sa spomínaný Super Bowl naozaj konal. Hlavná pred- staviteľ ka umrela koncom natáčania a tak sa musel film napokon dotočiť bez nej. Aj to je jeden s dôvodov, prečo v záverečných scénach nevi- dieť jej tvár. Čo malo za následok pred- časný skon malého dievčat- ka sa presne nevie ani dnes. Najprv bola mladej herečke 88 diagnostikovaná chrípka a doktori si ju museli nechať v nemocnici na pozorova- ní. Jej matka Kathleen mala v ten deň zvláštny sen, v kto- rom sa jej Heather zjavila a povedala „Mami, ja už sa nevrátim!“. Nešlo o víziu ďa- lekej budúcnosti. 1. februára 1988, keď sa malá Heather chystala do školy, prišlo jej zrazu nevoľno, odpadla a okamžite bola privolaná sa- nitka. Došlo i k zástave srd- ca, ktoré sa ale vďaka defib- rilátoru podarilo opäť uviesť do chodu. Po prevoze do ne- mocnice v San Diegu sa zis-