Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 6

F: Aj tento rok sme boli hr- dými partnermi Medziná- rodného filmového festivalu Cinematik Piešťany, ktorý existuje už neuveriteľných 12 rokov. Konal sa 12. - 17. sep- tembra, kde inde ako v Pieš- ťanoch. A čo tento 12 ročník prini- siol? Cinematik priniesol naozaj ohromujúci počet filmov, konkrétne 112, ktoré sme po- čas šiestich dní mohli vidieť až na 7 miestach (Dom ume- nia, Kino Fontána, Kino Klub, Bažant Kinematograf, Kino Kúpele, Žiwell a Elektráreň Piešťany). No nepriniesol len úžasné filmy, ale aj super atmosféru, „chill“ zónu pred Domom umenia, kde nechý- bali stánky s občerstvením, či stage, kde prebiehali kon- certy. No priniesol ešte nie- čo, a to pofilmové diskusie s hercami, režisérmi, či scená- ristami. AD: Festivalové filmy… tie- to snímky prinášajú oveľa rôznorodejší a intenzívnejší umelecký zážitok než tie, ktoré bežne vidíme v televí- zii. Okrem toho, že sa venujú nekonvenčným, až nemo- rálnym témam, sú tiež spra- cované spôsobom, na ktorý dlho nezabudnete. 4