Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 23

Jeden z chalanov do neho za- čnú štuchať s palicou. Kopnú ho na zem a nechajú ho tam ležať, veď aspoň konečne neplače. Všetko toto vidíme z väčšej diaľ ky a v jednom zábere. Chvíľu scéna stagnu- je, vidíme, že sa chalani roz- právajú. Zrazu jeden vstane a zoberie od koľajníc jeden veľ ký kameň. Vstane si nad chlapca, ktorý leží bruchom dole, a rozbije mu hlavu s kameňom. To ticho v kine a v samot- nom filme bolo neopísateľné. Akoby to nestačilo, tento čin zopakujú ešte niekoľ kokrát, kým nemá hlavu rozdrtenú na kašu. A takto ten film jed- noducho skončil. Prišlo mi, že dej bol trochu nedokončený a že sa niekedy film vliekol. No potom som si uvedomila, že spraviť film s takouto nemorálnou témou je odvaha sama osebe a že som doteraz nič podobné ne- videla. Ohodnotila som tento film ako dobrý. F: Pri deťoch stále zostane- me a nadviažeme s nemec- kým filmom Axolotl Overkill (Axolotl Overkill), ktorý po- núka pohľad na život už o niečo staršej, šestnásťročnej Mifti, ktorá žije v Berlíne. Mifta sa riadi pravidlom: “Ži- jem iba raz, tak si ho čo naj- viac užijem.” Slovíčka párty, alkohol, drogy či sex nie sú jej cudzie, no práve naopak. Život dospelých sa jej zdá nudný a jednotvárny, preto sa rozhodne ísť svojou ces- tou, cestou plnej slobody a získavania skúseností. 4/5 AD (Spoiler alert): Axolotl Overkill – film z prostredia Berlína, mesta, ktoré je jedinečné svojou nespútanou atmosférou. Tá jednoznačne ovplyvňuje všetkých ľudí, ktorí na tom- to mieste žijú. To platí aj o šestnásťročnej Mifti, ktorá kašle na školu a venuje sa vymetaniu rôznych párty, drogám a sexu. Dospelí sa jej zdajú byť zúfalí, pre dospe- lých je zase ona moc drzá. Podľa nej dospeláci neriešia podstatu veci, ale na všetko sa pozerajú iba povrchne. Sama seba prirovnáva k vod- nému axolotlovi, ktorý preži- je rôzne situácie a zakaždým sa stáva niekým novým pre jeho neustávajúcu regenerá- ciu. Myslela som si, že tento film bude o niečom úplne inom, aspoň že bude inak po- daný, tak nakoniec som ne- vedela, či sa mi páčil alebo či som totálne sklamaná. Hod- notila som ako priemerný. 21