Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 21

AD: Dovoľ te mi opísať vám týchto 5 absolventských fil- mov vo väčšom detaile. Pozreli sme si 5 krátkych filmov absolventov bakalár- skeho štúdia: Čistý list, Do sveta, JÚTUB.com, Učiteľ ka tanca a woMan. Čím sme tam boli dlhšie, tým boli filmy lepšie a lepšie. Čistý list bola príbehovka, ktorá na mňa moc nezapôso- bila, pamätám si však jeden moment, kedy sa zasmialo celé kino. Do sveta bola reportáž o au- tistoch a o projekte, ktorý sa ich snaží integrovať do „nor- málneho“ života. Môže byť, ale nie moc moja šálka kávy. Tretím mini-filmom bol JÚTUB.com, ktorý mi už bol bližší. Menší dokument o slo- venskej a českej youtuber- skej scéne, ktorý mal niečo do seba. Nevystupovali tam „velikáni“ našeho YouTube sveta, boli tam skôr menšie, excentrickejšie osobnosti. Podávali teda uzemnenejší pohľad na túto tému a reago- vali hlavne na otázku, ako sa na nich ľudia pozerajú, keď povedia, že robia videá na YT. Predposledným filmo bola Učiteľ ka tanca, môj najobľú- benejší z tejto série. Krátky filmový životopis ženy, ktorá zasvätila svoj život tancu a ešte aj ako 80 ročná vyučuje svoje bývalé žiačky, teraz už šesťdesiatničky, tance a cho- dia spolu na rôzne kultúrne akcie. Film ju ukazuje ako veľmi energetickú, pozitív- nu ženu, ktorá nesedí (ako väčšina jej rovesníčok) doma pred telkou a nenadáva na realitu. Radšej sa venuje svojmu koníčku a posúva svoje vedomosti ďalej. Posledný film sa týkal veľ- mi aktuálnej témy, ktorá sa dá vydedukovať z názvu woMAN. Predstavuje nám „hlavného hrdinu“ Martina/ Martinu, ktorý cíti, že nie je takým človekom, akým sa narodil. Vnútorne je ženou. V priebehu sedemnástich mi- nút sa dozvedáme o živote človeka, ktorý žil pár dlhých rokov v strachu a zapieral svoju skutočnú osobnosť a rod, no rozhodol sa ísť ces- tou pravdy a sebaprijatia. Film rozoberá tému ženskos- ti z netradičného pohľadu transgendera DJ Matie. Celkové hodnotenie týchto piatich snímkov: dobré. 19