Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 20

F: Sobotný program sme za- čali raňajkami v ŽiWell, kde sa každý deň premietala ko- lekcia Batman: Odvážny hr- dina... AD: Sobota – pre nás posled- ný deň na Cinematiku (nane- šťastie) :/ Nelenili sme, začali sme hneď od rána niečím, čo sme chceli vidieť celý týždeň – pár epizód zo série animova- ného seriálu Batman: Odváž- ny hrdina. Toto premietanie sa konalo v klube ŽiWell, kde bolo možné objednať si špeciálne Cinematik raňajky. Neodolali sme čokoládovým croissantom! Toto predsta- venie nebolo na hodnotenie, ale aj tak sa mi veľmi páčilo. Napriek priamočiarosti deja, ktorý nám dospelým ťažko unikne, som si štyri časti užila na mäkkých poduškách jedného zo zabudovaných sedení v stene a nechala som sa unášať nevinnosťou príbehu tohto, inak temného, sveta. F: ... a hneď po skončení sme prešli do MSKS, kde sme mali možnosť vidieť päť krátkych slovenských štu- dentských filmov. Každý film predstavoval absolventskú prácu niektorého zo študen- tov z Akadémie umení v Ban- skej Bystrici. 18