Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 12

10 hov, zväčša vyjadrujúc teror, horor alebo strach – tento aspekt mali tieto dva filmy spoločné. s takouto vizualizáciou by sme dokázali natočiť aj dob- ré sci-fi na medzinárodnej úrovni. Na slovenské pomery to vôbec nebolo zlé, príbehy boli síce nízko-rozpočtové a keďže každý z nich mal 20 min, nedokázali až tak rozviť dej. Keď to však zhrniem, na konci som z nich mala dobrý pocit. Prvý, DUET, mi asi sa- dol najmenej, téma bola síce dobrá, ale znova sa osvedči- lo, že Slováci nedokážu dob- re zahrať tragédiu. Druhý, OPUS DEI, mal aspekty cel- kom slušného hororu a páčilo sa mi, že za ten krátky čas dokázal režisér podať celis- tvý príbeh, pri ktorom som mala pocit že sa mi dosta- lo dostatok detailov. Tretí, GRAS2VATER, bol oveľa me- nej pochopiteľný, ale pobavil celé publikum. Vyvolal by vo vás taký druh prekvapenia, že by ste k nemu nedoká- zali nič konštruktívne pove- dať (presne, ako ja teraz). Pozrite si ho a zhodnoťte sami. Posledný, štvrtý film s názvom GAME ma zase pre- kvapil v inom slova zmysle. Veľmi cyberneticko-japon- sky orientovaná snímka vo mne zanechala dojem, keď zohľadním to, aké kostými a CG boli použité. Palec hore, F: Z večerného programu si opíšeme slovenský film DOGG, ktorý mal na Cine- matiku celosvetovú predpre- miéru. Film sa skladá so 4 krátkych príbehov, ktoré sa na seba vôbec nenadväzujú. Kvôli explicitnému spraco- vaniu niektorých príbehov, film rozdelil divákov na dve skupiny. Prvý z príbehov ponúkol umelecké spraco- vanie a prepojenie hudby so strachom. Druhý film ukázal dramatickosť a zapojenie horových prvkov, keďže sa odohrával na opustenej cha- te, kde zomrel starší muž. Tretí príbeh bol práve tým rozdeľovacím, keďže ukázal mnoho explicitných častí o požívaní drog. A posledný, štvrtý príbeh nás preniesol do technického Japonska, kde sa odohrávala hra, a to lov na ľudí. 3/5 AD: Myslíte, že nám stačilo? Toto určite nebol posledný film toho dňa. Nasledovalo Mláďa, belgický film režiséra Jonasa Govaertsa. F: Keďže samotný režisér je bývalý skaut, tak sa inšpiro-