proresto 4/2015 - Page 42

loihin – eikä siis tavallisia sprinklereitä”, toteaa Korhonen ja huomauttaa, TUTKIMUSTEN MUKAAN suurin haitta on riittämätön ilmanvaihto. että rasvan­keittimen termostaatin pettäminen aiheuttaa eniten tulipaloja Voidaan tiivistää, että korkean lämpötilan lisäksi ongelmana on usein ammattikeittiöissä. veto, liian suuri kosteus, laitteiden lämpösäteily, melu ja huono ilman laatu ”Raitista tuloilmaa pitää johtaa keittiöntyöntekijöille oikeisiin kohtiin ja – ja hyvin toimivalla ilmanvaihdolla voidaan vaikuttaa näihin kaikkiin teki­ ilmavirtojen säätöjen ja suuntauksien pitää jöihin. olla yksinkertaista ja helppoa”, hän summaa. Ammattikeittiöissä tarvitaan toimivaa ilman­ vaihtoa monestakin syystä. Ensinnäkin valmis­ Tärkein asia Eroon energiasyöpöistä tusprosessin aikana syntyvät hajut ja rasvapar­ Toimivalla ilmanvaihdolla on iso rooli energia­ tikkelit pitää poistaa ja samaten täytyy päästä ilmanvaihtoratkaisua tehokkuuden saavuttamisessa, sillä poisto­ eroon ruuan valmistuksen ja astianpesun yhtey­ hankittaessa on mitoittaa laitos ilman mukana katoaa suuri määrä energiaa. dessä syntyvästä lämmöstä ja kosteudesta. Mikäli poistoilmasta saadaan erotettua rasva, Lisäksi hygieniastandardit esittävät omat vaati­ oikean ja riittävän ilmavirran voidaan se johtaa lämmöntalteenottolaittei­ muksensa eikä mukavan ja terveellisen työpai­ mukaisesti. siin, jolloin energiaa säästyy. kankaan merkitystä käy aliarvioiminen. Yleisemmät mekaaniset rasvanerottimet Toimiva ilmanvaihto hoitaa nämä ongelma­ toimivat törmäysperiaatteella, jolloin poisto­ kohdat ja lisäksi estää epäpuhtauksien leviä­ ilmavirran kuljettama rasvahiukkanen poikkeutetaan suunnastaan laby­ misen ympäröiviin tiloihin. Tämä tehdään pitämällä keittiö alipaineisena rintti- tai syklonirakenteella niin että hiukkanen törmää rasvanerottimen oheistiloihin nähden, eli käytännössä poistoilmavirta pidetään n. 10 % seinään ja erottuu näin poistoilmavirrasta, kertoo Korhonen. suurempana kuin tilan tuloilmavirta. ”Hiukkasen – eli poistoilmavirran – nopeuden ja erottimen aiheutta­ man painehäviön pitää olla kuitenkin poikkeuttamiskohdassaan suuri, jotta Mitoita oikein! erottimen tehokkuus pysyisi tyydyttävänä. Yleisesti ottaen kyseisillä erotti­ Kalle Korhonen Jeven Oy:stä arvioi, että tärkein asia ilmanvaihtoratkai­ milla päästään erotusasteessa vain kohtuullisin erotusarvoihin yli 8 mikro­ sua hankittaessa on mitoittaa laitos oikean ja riittävän ilmavirran mukai­ nin hiukkasilla ja silloinkin vain vakioilmavirroilla”, Korhonen toteaa. sesti. Ratkaisun pitää olla myös paloturvallinen ja helposti puhdistettava Markkinoilla on olemassa myös mekaaninen erotin, joka käyttää ulko­ sekä helppokäyttöinen. puolista energiaa erotusprosessissaan. Tuolloin moottori pyörittää erotus­ ”Näkisin hyvänä menetelmänä, että jos rakennukseen on määri­ levyä, jonka läpi poistoilma johdetaan (ns. pyörivä erotin). telty sprinklerit muihin tiloihin niin keittiöiden poistoilmahuuviin olisi järke­ ”Tämän johdosta erottimen erotusaste on hyvä jo yli kolmen mikronin vää määrittää myös palonsammutusjärjestelmä, joka soveltuu rasvapa­ ” 40 proresto 4/2015