proresto 4/2014 - Page 30

KUVA: VIRPI LEHTINEN KOLUMNI Eija Lenkkeri Asiakaspäällikkö Edupoli Kirjoittaja toimii aikuisten osaamiskeskus Edupolin asiakaspäällikkönä ja asiakasyritysten osaamisen kehittäjänä. Koulutukseltaan hän on Restonomi, YAMK ja hän on työskennellyt ravitsemisalalla erilaisissa työtehtävissä. JOTTA PYSTYY MOTIVOIMAAN, PITÄÄ MYÖS OLLA MOTIVOITUNUT duttu yrityksen tulevaisuuden suunnitelmiin. Kehityskeskustelu tulisi kuiKEHITYSKESKUSTELUILLA ON suuri merkitys yrityksen hentenkin nähdä tilaisuutena saada pysyvämpää ja motivoidumpaa henkikilöstön osaamisen ylläpidossa ja valmistautumisessa toimintoihin tulelöstöä. vaisuudessa. Mikäli kehityskeskustelut ja henkiVuorovaikutustaidot tulevat olemaan koko löstön kehittämisen suunnitelmallisuus toteutuisi, Horeca-alaa koskeva tulevaisuuden haaste ja nyt tulisi esimiehen itsensä olla motivoitunut ja kiinnosItseään kehittävä jo näkyvissä oleva osaamisen vaje sekä esimietunut kehityskeskusteluista. Kun esimies on tietoija osaamisen hillä että henkilöstöllä. Tämä näkyy mm. asiakasnen edustamansa yrityksen visioista ja tulevaisuupalvelutilanteissa ja työyhteisön sisäisissä kesden suunnitelmista, pystyy hän paremmin valmiskehittämiseen kannustava kusteluissa. Kehityskeskusteluissa ei pystytä tautumaan kehityskeskustelujen pitämiseen ja silesimies motivoi myös kommunikoimaan eikä myöskään pystytä ottaloin henkilöstön motivointikin onnistuu paremmin. maan palautetta vastaan puolin eikä toisin. EsiHoreca-alan yritysten haasteena on tulevaihenkilöstöä kehittämään miehen on helpompaa esittää kehittämisen kohsuudessa tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen omaa osaamistaan. teeksi käytännön ammatillinen osaaminen kuin arvioiminen sekä henkilöstön osaamisen saattamivuorovaikutukseen ja henkilöön itseensä liittyvät nen tarvittavalle tasolle. Horeca-alalla ei vielä tarkehittämisen kohteet. peeksi mietitä tulevaisuutta ja tulevaisuudessa tuleMonikulttuurisuus on myös haaste kehitysvia haasteita osaavan ja motivoituneen työvoiman keskusteluissa. Erilaiset kulttuuritaustat, kieli ja tavat voivat olla esteenä pitämiseksi yrityksessä. Mm. tuotannon prosessit, palvelumallit, tekkehityskeskustelujen onnistumiselle. Onkin tärkeää, että esimies on tieniikka, työyhteisö ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat asettaen alan toimitoinen henkilöstönsä kulttuurista ja tavoista, jotta pystyy asennoitumaan joille erilaisia osaamistarpeita tulevaisuudessa. Jotta tarvittava ammatja valmistautumaan kehityskeskustelun käymiseen. titaito ja osaaminen pystyttäisiin mittaamaan ja saamaan esille, on Jotta esimies onnistuisi kehityskeskusteluissa sekä kehityskeskuskäytettävissä osaamiskartoituksia, joita voidaan hyödyntää kehityskestelun tavoite täyttyisi, tulisi esimiehen itsensä olla kiinnostunut omasta kusteluissa. Näiden avulla on mahdollisuus rakentaa henkilöstölle uraosaamisestaan ja sen kehittämisestä. Itseään kehittävä ja osaamisen polkuja yritykseen ja sitä kautta sitouttaa osaavaa henkilöstöä. kehittämiseen kannustava esimies motivoi myös henkilöstöä kehittäVähiten ei tule muuttumaan tulevaisuudessa henkilöstö ja henkimään omaa osaamistaan. löstön asettamat toiveet omalle työlle ja yritykselle. KehityskeskusteluInnostunut ja motivoitunut esimies pystyy valmistautumaan tulevaijen käyminen voi tuntua turhauttavalle, kun henkilöstön vaihtuminen on suuden tuomiin haasteisiin jo ennakolta. suurta ja työhön suhtaudutaan keikkaluontoisesti, jolloin ei ole sitou- ” 28 proresto 4/2014