proresto 4/2013 - Page 60

GLO HOTELLIT OY N oimit johtaj uo a Liewendahl GLO HOTELL OY:N toimitusjohtaja Tuomas Liewendahl on havainGLO HOTELLIT OY:N toimitusjohtaja Tuomas Liewendahl on havainL OT E TELL i h ja i havain v in- ”Monesti osa henkilöistä osallistuu kokoukseen videoneuvotteluyh”Monesti osa henkilöistä osallistuu kokoukseen videoneuvotteluyhM ne ti enkilöis ä sallistu kokoukseen ideoneuvotteluyh kilöistä llistuu kouk s ukse eo uv t uvot nut ttä yrit kset luopuvat mista neuvottelutiloistaan siirtyvät vuok nut, että yritykset luopuvat omista neuvottelutiloistaan ja siirtyvät vuoknut, että yritykset luopuvat omista neuvottelutiloistaan ja siirtyvät vuok- teyden avulla. Tulevaisuudessa tämä tulee lisääntymään. Siksi toimiteyden vulla ulevaisuudessa ämä tulee lisääntymään Siksi toimi teyden avulla. Tulevaisuudessa tämä tulee lisääntymään. Siksi toimi- raamaan tiloja tarpeen mukaan. Yrityksen omat neliöt halutaan teho- vaan tekniikkaan panostaminen on tärkeää. Teknologia on kehittynyt käyttöön, eikä muutaman kerran viikossa tarvittavia neuvottelutiloja huimasti ja kehittyy edelleen. Kun 3D-näytöt saadaan kokoustiloihin, haluta enää ylläpitää. videoneuvotteluista tulee yhä aidomman oloisia.” Neuvottelutiloille asetetut vaatimukset ovat Liewendahlin mielestä kasvussa, mikä saattaa osaltaan selittää omista tiloista luopumista; Monien mahdollisuuksien ruokatori yritysten omien tilojen varustelu- ja muuntelumahdollisuudet eivät vält- Liewendahlin mielestä kokouksen onnistumisen kannalta on keskei- tämättä enää vastaa tarpeita. sen tärkeää, että osallistujat jaksavat keskittyä ja olla aktiivisia pidem- ”Enää ei riitä, että neuvotteluhuone on varustettu tuoleilla ja pöy- mänkin istunnon ajan. Kalusteiden monipuoliset säädöt ja tilojen riittä- dällä. Tilan pitäisi olla inspiroiva ja sen tu- vä ilmanvaihto ehkäisevät turtumista ja une- lisi tukea luovaa ideointia sekä vuorovaiku- liasta tunnelmaa. tusta. Monesti uusissa kokoustiloissa on oma ”Ajan henki on tehokkuus. osansa niin kokouksen virallista kuin vapaa- Ihmiset ovat kiireisempiä, muotoisempaakin osuutta varten. Perinteisen kokouspöydän vieressä voi olla esimerkiksi lounge-tyyppinen oleskelutila. Helpos- eikä aikaa pitkille kokouksille enää ole.” Myös oikein ajoitetut tauot ja ruokailut ovat tärkeässä roolissa. Harmittavan usein etukäteen aikataulutettu ruokatauko katkaisee hedelmällisen keskustelun tai sijoittuu liian myöhäiseen ajankohtaan. Energiava- ti liikuteltavilla väliseinillä ja verhoilla voi- je voi näin päästä heikentämään tiimin työ- daan tilaa jakaa tarpeen mukaan”, Liewen- tehoa. Liewendahlin mukaan yksi poten- dahl kertoo. Neuvottelutiloihin voidaan luoda haluttua tunnelmaa ja tyyliä ka- tiaalinen vaihtoehto kokoustarjoilujen järjestämiseen on koko päivän avoinna oleva ruokatori. lusteilla, sisustusmateriaaleilla ja valaistuksella. Valoja kohdistamalla ”Ruokatori on hyvä vaihtoehto pienissä kokouksissa. Tori on auki ja niiden kirkkautta säätämällä voidaan vaikuttaa esimerkiksi siihen, koko päivän, joten ruokatauot voidaan pitää joustavasti tarpeen mu- miten virallisena tai epävirallisena läsnäolijat tilanteen kokevat. kaan. Jokainen osallistuja voi koota oman ateriansa itsenäisesti ja toi- Kaluste- ja sisustusratkaisujen lisäksi neuvottelutiloissa tarvitaan veidensa mukaan.” nykyaikaista tekniikkaa. Videotykit ja kaiuttimet mahdollistavat erilaisten materiaalien esittämisen läsnäolijoille ja videoneuvottelulaitteiston Sijainti keskeinen valintakriteeri avulla myös toisella paikkakunnalla tai toisella puolen maailmaa ole- Liewendahlin mukaan työelämän kiire näkyy myös neuvottelutilojen vat henkilöt saadaan mukaan keskusteluun. kysynnässä. Tilat varataan yhä useammin vain muutamaksi tunniksi 58 proresto 4/2013