proresto 3/2015 - Page 39

jen perusteella parhaan näkemyksensä luonnospiirustukseen, jota arvioisointiin ei ole järkevää ryhtyä, vaan tavoitteena tulisi olla mahdollisimdaan yhdessä asiakkaan kanssa. Mikäli lähtötiedot ja tarpeet on määman optimaalinen kokonaisinvestointi. ritelty suunnittelun aloitusvaiheessa perusteellisesti, voidaan jo kahden Itse keittiölaitteiden valinnassa on syytä muistaa, että joillakin laitmuutoksilla täsmennetyn luonnoksen jälkeen teilla investointikustannus saattaa olla vain 10 % päästä lopulliseen luonnokseen eli pohjapiilaitteen koko elinkaaren aikana muodostamista rustukseen. Kun pohjapiirustus on yhdessä kuluista. Hankintahinnaltaan halvin laite saattaa asiakkan kanssa todettu valmiiksi, voidaan kuluttaa vettä ja sähköä elinkaarensa aikana siinä Parhaaseen suunnitelma lähettää edelleen muun suunnitemäärin, että sen kokonaiskustannukset nousevat lopputulokseen lijaryhmän käyttöön mm. taloteknisten suunnihankintahinnaltaan kalliimpaa laitetta korkeammiksi. telmien eteenpäin viemiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö halpa laite voisi päästään silloin kun tilaajan Luonnossuunnitteluvaiheessa on hyvä pyymyös joskus olla käyttökustannuksiltaan edullinen. ja suunnittelijan ajatusten tää ammattikeittiösuunnitteijalta pohjakuvan Ammattikeittiösuunnittelijalta saa kuitenkin apua ohella myös havainnekuvia useista eri perspekmyös keittiölaitteiden elinkaarilaskelmiin, joten osaavaihto on aktiivista. tiiveistä. Usein nämä näkymät antavat paremmista tämänkin asian hallintaan on tarjolla. man kuvan esimerkiksi työtasojen ja laitteiden Alustavien tila- ja laitetarpeiden määrittämikorkeuseroista, käytävien leveyksistä ja muista sen jälkeen voidaan laskea kustannusarvio, joka on tilassa työskenneltäessä tärkeiksi muodostuluonnollisesti koko hankkeen toteutumisen kannalta vista tekijöistä. Ammattikeittiösuunnittelija voi laatia suunnitelmasta myös oleellinen tieto. Tässä vaiheessa on vielä edullista arvioida kokonaisuutta walk through -mallinnuksen, jossa pääsee ikään kuin kulkemaan keittiön ja säätää lähtökohtia siten, että hankkeen toteuttaminen on taloudellisisällä – ja huomaamaan ajoissa ne mahdolliset ahtaat kulmat, joihin sitsesti mahdollista. ten keittiön valmistuttua löisi päänsä ja polvensa päivittäin. Pohjapiirustuksen valmistuttua siirrytään toteutusvaiheeseen, rakenVihdoinkin piirtämään – luonnosvaihe tamiseen ja laitteiden sekä kalusteiden hankintaan. Moni saattaa luulla, Tilatarpeiden ja budjetin kestävyyden varmistuttua voidaan lähteä luonettä ammattikeittiösuunnittelijan tehtävät päättyisivät siihen kun keittiö on nossuunnitteluvaiheeseen. Mikäli tilasuunnitelman yhteydessä ei vielä luovutuskunnossa. Loppuun saatettu yhteistyö tarkoittaa kuitenkin sitä, mietitty keittiön yksityiskohtia niin nyt on sen aika. Tässä vaiheessa että ammattikeittiösuunnittelija osallistuu myös keittiön käytännön käynhankkeessa ovat mukana entistä aktiivisemmin myös muut suunnittenistämiseen. Asiakkaan ei siis kannata tyytyä perävalotakuusen suunluun osallistuvat tahot – mahdollisesti arkkitehti pääsuunnittelijana sekä nittelunkaan osalta. Vasta kun ammattikeittiösuunnittelija on itse varmisLVIS- suunnittelijat. tanut käytännössä suunnitelmansa toimivuuden, voidaan todeta projekti Luonnossunnitteluvaiheessa voidaan sanoa olevan keskimäärin ammattimaisesti loppuun viedyksi. Q kolme kierrosta. Ammattikeittiösuunnittelija luo kertyneiden lähtötieto- ” 3/2015 proresto 37