proresto 3/2013 - Page 48

SUOMEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN mukaan elintarvike- Suomen Lähikauppa Oy:n, Stockmann Oyj Abp:n ja Heinon Tukku alan toimijalla tulee olla riittävät tiedot elintarvikkeista ja elintarvike- Oy:n päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalve- tuotantoon käytettävistä eläimistä. Keskeiset alkuperätiedot on merkit- luyhtiönä. Se toimittaa vähittäiskauppatuotteita Siwa-, Valintatalo- ja tävä tuotepakkauksiin ja toimijoiden on ylläpidettäviä järjestelmiä, joi- Euromarket-kaupoille, Stockmannin Herkuille sekä Tarmo- ja M-kau- den avulla tuote-erien liikkeitä voidaan luotettavasti seurata. poille. Suurtaloustuotteita Tuko toimittaa puolestaan Metro -toimitus- ja Elintarvikealan tukkuliikkeiden näkökulmasta jäljitettävyys on keskeinen asia ja siihen ollaan valmiita satsaamaan jopa lain asettamia pikatukuille sekä Heinon Tukun toimipisteisiin. Huhtala arvioi, että Tuko Logisticsin valikoimaan kuuluvista tuotteista noin 80 prosenttia on tuotettu Euroopan Unionin alueella. Näis- vaatimuksia enemmän. Tuko Logistics Osuuskunnan vastuullisuuspäällikkö Päivi Huhtalan tä kolmasosa on alkuperältään suomalaisia. Noin 20 prosenttia tuot- mukaan tavarantoimittajien taustat tarkastetaan huolellisesti ennen so- teista tulee kauempaa, lähinnä Aasian ja Etelä-Amerikan maista. Huh- pimuksen tekoa. Näin pyritään takaamaan, että valikoimiin otettavi- talan mukaan jäljitettävyystietoja on hyvin saatavissa myös kauem- en tuotteiden tuoteturvallisuus ja laatu ovat kunnossa ja ne on tuotettu paa tulevista tuotteista. ”Olemme määritelleet millaiset merkinnät pakkauksessa on oltava. vastuullisissa tuotanto-olosuhteissa. ”Tavarantoimittajan toiminnan on perustuttava kestävään kehityk- Esimerkiksi erämerkinnät ja päiväykset on ilmoitettava. Elintarvikela- seen ja oman toiminnan jatkuvaan seurantaan. Tuotteiden on täytet- ki edellyttää, että tuotteesta tiedetään sen logistiikka periaatteella yksi tävä kansallisen ja EU-lainsäädännön vaatimukset. Kalastustuotteiden askel eteen ja yksi taakse. Monesti edellytämme kuitenkin tarkempia edellytetään tämän lisäksi noudatettavan WWF:n kalaoppaan lin- tietoja. Lähtökohtaisesti esimerkiksi ilmoitetaan raaka-aineen alkupe- jauksia. Sosiaalisen vastuun osalta toiminnan on täytettävä vähintään rämaa. Omien merkkiemme osalta teemme pakkausmerkinnät itse toi- YK:n ihmisoikeusjulistuksen, lasten oikeuksien julistuksen sekä kan- mittajilta saamiemme tietojen mukaisesti”, Huhtala sanoo. sainvälisen työjärjestön ILO:n hyväksymät perusoikeudet. Myös kestä- Hankintaketjujen pidentyminen ja tuotteissa käytetyt lukuisat raa- vän kehityksen periaatteiden tulee olla toimittajilla kunnossa”, Huhta- ka-aineet tuovat Huhtalan mukaan jäljitettävyyteen haasteita. Pitkissä la summaa. ketjuissa pyritäänkin avaamaan tuotteen alkuperää mahdollisimman Tuko Logistics ei Huhtalan mukaan ota valikoimiinsa geenimuunneltuja tuotteita tai tuotteita, joissa on käytetty atsovärejä tai varoitus- paljon. Esimerkiksi teepakkauksessa ilmoitetaan teelehtien alkuperämaa sekä tuotteen valmistus- ja pakkausmaa. merkinnän vaativia väriaineita. Jopa ravitsemukselliset näkökohdat, Haastavimmissa tapauksissa tuotteen alkuperän selvittäminen vie kuten tuotteiden suolapitoisuus, lisäaineet ja rasvat huomioidaan va- paljon resursseja. Tällöin pitää Huhtalan mielestä miettiä tarkasti, mi- likoimaa täydennettäessä. Itse tuotteen lisäksi myös elintarvikkeeseen kä on jäljitettävyyden riittävä taso. Riittääkö esimerkiksi se, että lukui- kosketuksessa olevien pakkausmateriaalien on oltava turvallisia ja sia raaka-aineita sisältävästä tuotteesta ilmoitetaan vain pääraaka-aineen alkuperämaa. lainmukaisia. Tarkkana pitää Huhtalan mukaan kuiten- Huhtala kertoo, että Tukon tavarantoimittajan on tuoteturvallisuuden vuoksi noudatettava kan- ”Toiminnan avoimuuden kin olla, sillä toimittajia valittaessa saattaa ta- sainvälisesti määriteltyjä kriittisten kontrollipistei- ja läpinäkyvyyden pitäisi pahtua yllätyksiä. den periaatteita sekä oman toimintansa riskialueita ja kriittisiä pisteitä. Maatalous- ja kalastus- olla itsestäänselvyys alan tuotteiden osalta toimittajilta edellytetään hyvien toimijoille.” ”Teemme tavarantoimittajista jatkuvasti ristiin- ja taustaselvityksiä esimerkiksi EU:n sisällä. Kansalliset ja kansainväliset yhteiset käy- maatalous- ja k [\