proresto 3/2013 - Page 44

”Luottamus näkyy meillä siinä, että työntekijän ei tarvitse kolmen ”Asiakkaat näkevät meidät edullisena ja helposti lähestyttävänä sairaslomapäivänkään jälkeen hakea sairaslomaa työterveyshuollos- ravintolana. Meillä voi yritystilaisuuden ja pikkujoulutkin pitää pienel- ta. Meille ilmoittaminen riittää. Ravintola-alalla on tärkeää jo tuotetur- lä budjetilla. Myyntimme onkin noussut tasaisesti. Kannattavuutta aja- vallisuudenkin takia, että ei tulla kipeänä töihin. Jos työntekijän sai- tellen suuri haaste on kuitenkin raaka-aineiden hinnan ja henkilöstöku- rastelu vaatii enemmän tutkimuksia, olemme valmiit maksamaan niis- lujen voimakas kasvu. Tuotteiden hintoja on seurattava entistäkin tar- tä, vaikka työterveyslaki ei sitä edellyttäisikään. Meille on tärkeää kemmin ja lounaslista muuttuu aikaisempaa tiheämmin.” saada hyvä työntekijä takaisin terveiden kirjoihin.” Fyysisesti raskaalla alalla työskentelevien tulee pitää huolta fyysi- Kustannusten nousun tuomista haasteista huolimatta Hakala ei koe vastuullisen liiketoiminnan ylläpitämisen vaikeutuneen. Jotkin Eviralta sestä kunnostaan. Tässä Food haluaa tukea työntekijöitään. Yritys tar- tulleet tarkastus- ja hygieniavelvoitteet ovat ravintolan näkökulmasta joaa henkilöstölleen ilmaiset hieronnat ja maksaa puolet läheisen kun- olleet kuitenkin epärealistisia ja käytännössä mahdottomia toteuttaa. tosalin kuukausikortin hinnasta. Hakalan mielestä asiantuntevien tarkastajien kanssa asiat on pystytty Henkilöstöön kohdistetut panostukset ovat Hakalasta toimineet hy- kuitenkin aina ratkaisemaan järkevällä tavalla. Hän kiitteleekin läm- vin ja työntekijät ovat viihtyneet työssään. Hakala laskee, että puo- pimästi terveystarkastajien antamaa ohjausta ja keskustelevaa asen- let henkilökunnasta on ollut mukana ravintolan perustamisesta lähtien, netta. mikä on ravintolatoimialalla hyvä tulos. ”Omasta mielestäni vastuullisen ruokaketjun ylläpitäminen on varsin helppoa, kun toimintatavat on vain suunniteltu tarkasti. Näitä Kustannusten nousu haasteena asioitahan on käyty jo ravintolakoulussa läpi. Voisi myös sanoa, et- Epävakaa taloustilanne on vaikuttanut monen ravintolan kannattavuu- tä vastuullinen toiminta säästää myös rahaa ja vaikuttaa positiivises- teen, mutta Foodissa liiketoiminta on kuitenkin pyörinyt mukavasti. ti yrityksen imagoon ja sitä kautta kannattavuuteen”, Hakala miettii. 42 proresto 3/2013