proresto 3/2013 - Page 34

KUVA: KSF ENTERTAINMENT GROUP DIGITALISOITUMISEN TUOMA kenties suurin muutos on kuitenkin rovaikutusta. Myös asiakkuuksien ja asiakaskäyttäytymisten tarkastelu peräisin jo Kekkosen ajalta: 70-luvulla Suomeen rantautuivat yritysten sosiaalisen median välineitä hyödyntäen käy yhä relevantimmaksi. pankkikorttipäätteet, joilla asiakkaiden maksamisprosessia helpotettiin huomattavasti ravintoloissakin. Monet digitaaliset ja teknologiaa hyödyntävät toiminnot ravinto- Arvioiden mukaan toistaiseksi vain muutama prosentti suomalaisista hotelli- ja ravintola-alan yrityksistä hyödyntää sosiaalista mediaa liiketoiminnan kehittämisessä ja operatiivisessa toiminnassa järjestel- loissa ovat osa jokapäiväistä toimintaa: esimerkiksi erilaisia tilaus- ja mällisesti. Aihepiiriä tutkinut Pasi Tuominen Haaga-Heliasta on toden- varauskanavia hyödynnetään niin palveluntuottajan kuin asiakkaan- nut, että digitaalisuuden voidaan odottaa tulevina vuosina lisäänty- kin toimesta. Tämäntyyppiset avustavat palvelut tukevat organisaati- vän ravintola-alan yrityksissä avustavien ja tukipalveluiden osalta, sa- on ydinpalvelua ja tuovat lisää tehoja – ja tietysti niitä paljon himoit- moin kuin markkinointiviestinnässä ja palveluympäristön ja palveluin- tuja säästöjä. novaatioiden kehittämisessä. Odotettavissa olevia muutoksia palvelu- Digitalisoituminen ravintola-alan palveluissa muokkaa koko palve- prosesseihin ovat erilaiset digitaaliset itsepalvelumuodot, kuten mobii- luprosessia ja gurujen PowerPoint-esityksissä se nostetaan aina suu- lilaitteilla tehtävät tilaukset, sosiaalisen median integrointi ja itsepalve- reen arvoon – mutta miten lienee todellisuudessa? lumaksupäätteet. Kun Chef tviittaa Ei yhdestä muotista Digitaalisuus näkyy paljon erityisesti ravintoloiden markkinoinnissa. Digitaalisuus sinänsä on kuin muovailuvahaa, joka taipuu moneen. Rafla kuin rafla alkaa olla Facebookissa, mutta miten on Twitterin lai- Se voi toimia kulisseissa, osana avustavia palveluita, tai sillä voi olla ta? Entä Instagram? Nykyajan yhteisöllisen median tarjoamat mah- suorempi vaikutus asiakkaan palvelukokemukseen. Digitaalisuus voi- dollisuudet tuovat myös ravintola-alan yrityksille aivan uudenlaisia daan myös integroida palveluympäristöön, luomalla esimerkiksi inter- haasteita, sillä digiviestintä tapaa olla kaukana ravintoloiden ydinbis- aktiivisia huonekaluja tai esineitä. Muutoksen draivereina toimivat neksestä. Esimerkiksi harva keittiömestari osaa tiivistää taiteensa 140 asiakkaiden muuttuvat käyttäytymismallit, erilaiset palveluinnovaatiot, merkkiin. teknologian kehitys ja teknologialaitteiden hintojen aleneminen. Muutos tapahtuu kuitenkin vääjäämättä ja sosiaalisen median eri Tarjoilijaa (saati kokkia) tuskin korvaa robotti tai avatar aivan ulottuvuudet ovat nousseet tärkeäksi osaksi ihmisten viestintää ja vuo- pian: ihmiskontaktien uskotaan olevan tärkeässä osassa ravintola- 32 proresto 3/2013