proresto 3/2013 - Page 26

TYÖTEHOSEURAN ERIKOISASIANTUNTIJAN Anneli Reis- pimusjärjestelmän piiriin liittynyt toimija voi hakea ministeriöltä ener- backan mukaan 22 000 suomalaisessa ammattikeittiössä valmistuu giakatselmus- ja investointitukea. vuosittain yli 810 miljoonaa ruoka-annosta. Tämän ateriamäärän val- Energiakatselmuksen avulla ravintola saa tarkkaa tietoa sähkön-, mistukseen, valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden kylmäsäilytyk- lämmön- ja vedenkulutuksestaan. Katselmuksessa analysoidaan koh- seen ja tarjoilussa sekä valmistuksessa käytettyjen astioiden pesuun teen kokonaisenergian käyttö ja selvitetään energiansäästömahdol- kuluu noin 641 gigawattituntia sähköenergiaa. Ammattikeittiöille täs- lisuudet. Tilaaja saa käyttöönsä kannattavuuslaskelmat ehdotetuista säästötoimenpiteistä. tä energiamäärästä koituu noin 65 miljoonan euron lasku. Tämän ”Palvelusektorilla tehdyissä lisäksi energiaa kuluu vielä 1 900 ”Esimiehen tulee huolehtia siitä, energiakatselmuksissa on löydetty gigawattituntia tuotantotilojen läm- että työntekijät tietävät energian keskimäärin 10 prosentin säästö- mitykseen, ilmanvaihtoon ja valaistukseen. Energiatehokkuuden paranta- käyttöön liittyvät tavoitteet ja heillä on riittävästi tietoa ja taitoa sekä oikeat minen ei ole siis haihattelua. Kun välineet energiaa säästävän toiminnan energiankulutuksesta voidaan pi- potentiaali, josta noin kolmannes voidaan toteuttaa toimintamalleja muuttamalla ilman investointeja”, toteuttamiseen.” Reisbacka sanoo. histää, ovat tulokset nähtävis- Prosessit kuntoon sä varsin nopeasti yritystoimin- Työtehoseuran arvion mukaan työ- nan kannattavuudessa. Energian- tapoja ja toimintamalleja kehittä- käytön tehostamisella on toki tärkeä merkitys myös kestävän kehityk- mällä voidaan saavuttaa jopa 60 prosenttia keittiön mahdollisesta ko- sen edistämisessä sekä Suomen ilmasto- ja energiastrategian toteutta- konaisenergiansäästöpotentiaalista. Loppuosa potentiaalista on reali- misessa. soitavissa energiatehokkailla teknisillä ratkaisuilla ja laitevalinnoilla. Ammattikeittiöitä velvoittaa EU:n energiapalveludirektiivi, joka Ammattikeittiöiden suunnitteluun erikoistuneen Design Lime Oy:n edellyttää energian loppukäyttäjiä ja energiapalveluita pyrkimään yh- toimitusjohtaja ja ruokapalveluiden asiantuntija Merja Salminen kou- deksän prosentin kansalliseen energiansäästöön vuoteen 2016 men- luttaa Ekokompassi-hankkeessa pk-yrityksiä ja julkisen sektorin toimi- nessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriö on sol- joita ammattikeittiöiden energiatehokkuuden parantamiseen. Salmi- minut Elinkeinoelämän keskusliiton sekä kuntasektorin kanssa sopi- nen korostaa keittiöesimiehen roolia energiatehokkaiden työtapojen mukset, jotka tähtäävät energiapalveludirektiivin toteuttamiseen va- ja toimintamallien jalkauttajana. paaehtoisilla, vuosina 2008–2016 toteutettavilla toimenpideohjelmil- Hänen mielestään esimiehen tulee huolehtia siitä, että työntekijät la. Matkailu- ja ravintola-alalla toimenpideohjelman toteuttaa MaRa. tietävät energian käyttöön liittyvät tavoitteet ja heillä on riittävästi tie- Kuntasektorilla on puolestaan oma energiatehokkuusohjelmansa. So- toa ja taitoa sekä oikeat välineet energiaa säästävän toiminnan to- 24 proresto 3/2013