proresto 2/2014 - Page 36

KUVA: HELSINGIN KAUPUNGIN AINEISTOPANKKI / SEPPO LAAKSO aikuisopiskelijat ovat kevään ajan opiskelleet yhdessä suuren osan opinnoistaan. ”Varsinkin ensimmäisen vuoden opinnoista on löydetty sopivia kokonaisuuksia yhdessä opiskeltaviksi. Jatkossa hyödynnämme opintosisältöjen rajapintoja yksikön koulutusohjelmien välillä ja syvennämme yhteistyötä opetuksen ja projektien Säästöt johtavat osalta”, toteaa Nuotio. tutkintorakenteen kehittämiseksi. Siinä keskeisenä tavoitteena on, että tutkinnot ja tutkintojen osat palvelevat nykyistäkin paremmin työelämän tarpeita ja tutkinnon osia voidaan käyttää joustavasti erilaisiin tarpeisiin.” Etunojaa ennakointiin Viime vuosina ministeriössä on panostettu erityisesti ns. laadulliseen ennakointiin, jossa pyritään ennakoimaan työtehtävien sisällöllisiä muutoksia ja niiden tarjolla olevan vaikutuksia tutkintojen sisältöihin ja tutkintorakenEväitä yrittäjyyteen aikuiskoulutuksen teeseen. Tämä myös osaltaan parantaa koulutuksen Entä sitten tulevat pienyrittäjät ja heidän tarpeensa työelämävastaavuutta, Kangaspunta uskoo. saada koulutusta ja tarvittavaa osaamista? – Liisa määrän vähenemiseen. Aikuiskoulutus on kuitenkin myös leikkausNuotio vastaa, että SeAMK:n kaikkien alojen opiskohde. Kangaspunta toteaa, että hallituksen rakenkelijat voivat jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan nepoliittisten linjausten mukaisesti toisen asteen järhakeutua Yritystalliin, jossa oman alan opettaja toijestäjäverkkoa kehitetään siten, että se kykenee vastaamaan alueellisiin mii yritysvalmentajana. koulutustarpeisiin tilanteessa, jossa toisen asteen koulutustarjontaan on ”Yritystallissa opiskelija voi tutkinnon suorittamisen aikana samalla käytettävissä nykyistä vähemmän resursseja. kehittää omaa yritysideaansa sekä osaamistaan tulevana yrittäjänä ja kyt”Väistämättä säästöt kuitenkin johtavat tarjolla olevan aikuiskoulutukkeä tämän omiin opintoihinsa. Kampuksella toimiva Protomo Seinäjoki sen määrän vähenemiseen”, hän myöntää.  tarjoaa opiskelijoille myös ilmaista sparrausta ja yritysidean testausta.” Toinen paljon puhuttu asia on julkisen sektorin kasvava osaamisen tarve – ja Nuotio vahvistaa, että HoReCa-osaajia tarvitaan rutkasti lisää Tutkinto työn ohessa Seinäjoella myös julkiselle sektorille. Julkisen puolen imagoa olisi kuitenkin syytä Liisa Nuotio Seinäjoen ammattikorkeakoulusta tietää alan haasteet. Elinnostaa, jotta alalle kouluttautuvat innostuisivat hakeutumaan myös sinne, tarvike- ja maatalouden (ravitsemisala) koulutusohjelmapäällikkö kertoo, Nuotio pohtii. Esimerkiksi Paula Juurakon vuonna 2013 tekemän, nuoettä Seinäjoella aikuiskoulutus on kuitenkin saatu hyvään lentoon. rille suunnatun tutkimuksen mukaan kuntien ruokapalvelut tulevat koke”Meillä aikuisten restonomikoulutus on hyvässä suunnassa ja vauhmaan työntekijäpulaa, sillä vain yksittäiset vastaajat osoittivat jonkin dissa. Opiskelijoita riittää”, hän toteaa. Nuotion mukaan SeAMKissa pyriasteista mielenkiintoa julkisia ruokapalveluja kohtaan. Julkisten ruokapaltään koko ajan kehittämään opetusjärjestelyjä siihen suuntaan, että opinvelujen sijasta vetovoima suuntautuikin täysin á la carte- ja anniskeluranot olisi mahdollisimman sujuvaa suorittaa työn ohella. vintoloiden suuntaan. ”Vuonna 2015 alkaa ylempi ammattikorkeakoulutus nimeltä RuoAmmattikorkeakouluillekin luontevampi reitti esimerkiksi yhteistyökaketjun johtaminen. Siihen voivat hakeutua restonomit (AMK), agrolokumppanien suhteen on juuri yksityinen sektori: git (AMK) ja elintarvikeinsinöörit (AMK) ja samalla hankkia oman alansa ”Teemme paljon opetukseen liittyviä projekteja alan yrityksille sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon”, Nuotio kertoo. myös opetuksen kehittämiseen tähtäävää yhteistyötä alan toimijoiden Seinäjoen ammattikorkeakoulussa restonomikoulutus on kuulukanssa. Sillä tavalla pyrimme varmistamaan, että opetussisällöt vastaisivat nut syksystä 2013 alkaen yksikköön, jossa opiskellaan koko ruokaketsiihen tarpeeseen, joka kentällä on. Samalla luodaan myös opiskelijoille jun toimintaa. Elintarvike ja maatalous -yksikössä koulutetaan restonotilaisuuksia tutustua alan erilaisiin toimintaympäristöihin.” meja, agrologeja ja elintarvikeinsinöörejä. Tammikuussa 2014 aloittaneet ” 34 proresto 2/2014